Obavijest o početku izrade IiD UPU-a "Gruški akvatorij" te s tim u vezi IiD PPU-a Grada Dubrovnika i IiD GUP-a Grada Dubrovnika

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon), Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika obavještava javnost da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika o čemu je donesena Odluka o izradi te je ista objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj 10/22) od 21. srpnja 2022. godine.

 

O prijedlogu izmjena i dopuna navedenih planova provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

 

Informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 350-02/21-01/03

URBROJ: 2117-1-06/18-22-26

Dubrovnik, 25. srpnja 2022.