JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Programa potpore stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) za razdoblje 2024.-2028.g

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Program potpora stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) za razdoblje 2024. – 2028. godina, namijenjen je stalnom stanovništvu, vlasnicima kuća i stanova kojima su troškovi života, a naročito obnove stambenog prostora u povijesnoj jezgri znatno  viši u odnosu na ostale dijelove grada Dubrovnika. Stoga će Grad Dubrovnik iz vlastitih izvora sredstava istima subvencionirati troškove održavanja postojeće te zamjene vanjske stolarije za njihove stambene objekte koji se nalaze u zoni A (potpuna zaštita povijesnih struktura), sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa:UP-I-612-08/08-06/0438, Urbroj:532-04-1/4-06-2 od 10. rujna 2008. godine.

                                                                      

Programom se propisuju mjere i aktivnosti za koje će Grad u  predmetnom razdoblju dodjeljivati potpore kojima će se osigurati provedba utvrđenih ciljeva, korisnici propisanih mjera, kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja potpora, maksimalna visina osiguranih sredstva potpore po korisniku te obveza proračunskog planiranja sredstava namijenjenih provedbi Programa, a koja će se odobravati u vidu bespovratne financijske potpore iz Proračuna Grada. 

 

Sredstva potpore potrebna za provedbu Programa isplaćivat će se Prijaviteljima za sufinanciranje troškova održavanja te zamjene postojeće stolarije, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim  Programom koji nastanu nakon datuma objave Javnog poziva, a što se dokazuje datumom izdavanja računa. Između ostalih, jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na isplatu sredstava je i potvrda Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da su radovi izvršeni u skladu s odobrenom dokumentacijom. Sredstva će se dodijeliti zasebno po utvrđenim mjerama, a doznačit će se po načelu da se Prijavitelj za svaku godinu provođenja Programa može natjecati samo za jednu od ponuđenih mjera.

 

Program  je izrađen u skladu sa smjernicama danim u Planu upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“. Istim se nastoji  potaknuti stanovnike  na ugradnju i korištenje vanjske stolarije izrađene od drva radi tradicionalnih i estetskih razloga te poboljšanja energetske učinkovitosti samih objekata. 

 

Direktne koristi od Programa su očuvanje i obnova tradicionalne stolarije, očuvanje tradicijskih zanata te podizanje kvalitete života – smanjenje buke, poboljšanje energetske ovojnice.

 

Stoga želimo javnost upoznati s nacrtom ovog Programa te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 24. 10. 2023. do 23. 11. 2023. godine, a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Programa na e-mail adresu: stolarija@dubrovnik.hr s naznakom „Javno savjetovanje - Nacrt Programa potpore stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) za razdoblje 2024.-2028.g.  Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.