Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Obavještavamo javnost da je, sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13 i 65/17), izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

Ponovna javna rasprava trajala je od 7. do zaključno 16. listopada 2019. godine. U sklopu ponovne javne rasprave 10. listopada 2019. godine s početkom u 10:00 sati održano je javno izlaganje u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

 

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika oglašavaju se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja u razdoblju od 22. listopada do uključivo 20. prosinca 2019. godine.