Dopuna dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća


          G r a d s k o  v i j e ć e
 
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2117/01-09-18-18                                                    
Dubrovnik, 3. prosinca 2018.­                                                   
 
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
 

  • s v i m a -

 

 
PREDMET:  Dopuna dnevnog reda 18. sjednice
                      – dostavlja se,
                    ----------------------------------------------------
 
 
U privitku Vam dostavljamo materijale za dopunu dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika zakazane za ponedjeljak, 10. prosinca 2018., s početkom u 11 sati, i to za točke
 

  1. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Sporazumu o sufinanciranju izgradnje kompleksa Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku,
  2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Dubrovnik d.o.o.,
  3. Prijedlog odluke o davanju jamstva Vodovodu Dubrovnik d.o.o.,
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za davanje založnog prava 2. reda u korist HBOR-a na pokretnini Vodovoda Dubrovnik d.o.o.

 
Također Vam, sukladno pozivu za 18. sjednicu Gradskog vijeća, dostavljamo materijale za 38. i 39. točku predloženog dnevnog reda.
 
Cjelovite materijale za 2., 3. i 4. točku dopune dnevnog reda možete dobiti na uvid u uredovno vrijeme u Službi Gradskog vijeća.
 
S poštovanjem,            
                                                                                            
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.