29. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 8. travnja 2020., s početkom u 11:00 sati. Sjednica će se održati online putem linka.

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-29                                                      

Dubrovnik, 2. travnja 2020.­                                                    

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

Sazivam  29. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za srijedu, 8. travnja 2020., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

Sjednica će se održati online putem linka..

 

D n e v n i  r e d

 

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa.

 

5. Prijedlog odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika

 

6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

 

7. Prijedlog odluke o privremenoj novčanoj pomoći.

 

8. Prijedlog odluke o oslobađanja plaćanja cijene usluge korištenja vrtićkih usluga.

 

9. Prijedlog odluke o stjecanju prava na subvenciju troškova najma stana korisnicima privremene pomoći.

 

10. Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja najamnine i naknade za bespravno  korištenje za stanove u vlasništvu Grada Dubrovnika za  travanj, svibanj i lipanj  2020. godine.

 

11. Prijedlog zaključka o umanjenju svih ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za 50% iznosa za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

 

12. Prijedlog zaključka o umanjenju svih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

13. Prijedlog zaključka o oslobađanju građana plaćanja parkinga na području Grada Dubrovnika

 

14. Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 2642/2 i 2642/5, sve k.o. Dubrovnik, u naravi dio tvrđave sv. Ivana sa Sveučilištem u Dubrovniku.

 

15. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznice Anite Ivanković.

 

16. Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Spasa u Mokošici.

 

17. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

 

18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

 

                 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.