15. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u  četvrtak, 26. srpnja  2018. godine s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.


      G r a d s k o  v i j e ć e
 
KLASA: 021-05/17-01/01
URBROJ: 2117/01-09-18-15                                                     
Dubrovnik, 20. srpnja 2018.­                                                   
 
 
VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DUBROVNIKA
 
 -  S   V   I   M   A -
 
 
 
 
 
 
Sazivam  15. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          
                za  četvrtak, 26. srpnja  2018., s početkom u 11:00 sati
               ___________________________________________________
 
 
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.
 
Za sjednicu se predlaže
 
D n e v n i  r e d
 
 

  1. Vijećnička pitanja.

 

  1. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Tehničko-tehnološki blok Osojnik“.

 

  1. Prijedlog odluke o određivanju lokacije za odlaganje viška iskopa koji predstavljaju sirovinu kod izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

 
 
Materijali za točku 3. predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno.
 
O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.
 
Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.