Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika na radno mjesto radno mjesto Viši stručni suradnik I za europske fondove - 1 izvršitelj/ica

 


Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika/ce odnosno do povratka službenika/ce s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, na radno mjesto radno mjesto Viši stručni suradnik I za europske fondove - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 
Na temelju članka 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.) pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika objavila je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika/ce odnosno do povratka službenika/ce s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika na radno mjesto Viši stručni suradnik I za europske fondove - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
 
Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.
Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik I za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ.
 
Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. listopada 2018. do 31. listopada 2018. godine.
Prijave se dostavljaju zaključno do 31. listopada 2018. godine.
 

 1. Opis poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik I za europske fondove
 • Stručna obrada natječaja Europske unije i priprema projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije te njihova provedba
 • Suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • Obavljanje  poslova vezanih uz sklapanje partnerstva povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava izfondova Europske unije
 • Koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om
 • Drugi poslovi po nalogu pročelnika.
 
 1. Podaci o plaći
Plaću radnog mjesta Viši stručni suradnik I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,65) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 1. Prethodna provjera znanja i sposobnosti
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata prijavljenog na oglas.
Kandidat iz prethodnog stavka koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Kandidati će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.
Za pismeni dio testiranja dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
S kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.
 
 1. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.)
 • Zakon o općem upravnom postupku  („Narodne novine“ broj 47/09.)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (Narodne novine, broj 92/14.)
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 15/17, 18/17)
 • Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 • Europski strukturni i investicijski fondovi – Komunikacijska strategija Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 204.-2020.
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/Komunikacijska%20strategija.pdf
 
U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.
Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu, i to u obliku navedenom u oglasu.
Manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u oglasu, automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.
Kandidat može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.