JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup garažnih mjesta u Mokošici

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (''Narodne novine 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 15/17., 12/18. i 11/19. ) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 372-01/23-01/12, Urbroj: 2117-1-01-23-02 od 31. svibnja 2023. godine raspisuje se Javni Natječaj za davanje u zakup garažnih mjesta u Mokošici na adresi Između dolaca 67, 69, 71 i 73. 

 

Garažna mjesta navedena u tabelarnom prikazu (kojeg zainteresirani ponuditelji mogu pogledati na dnu stranice u word dokumentu) daju se u zakup na određeno vrijeme do 01. srpnja 2028. godine.

 

Namjena  garažnih mjesta je isključivo za smještaj vozila i ne može se koristiti u druge svrhe.

 

Garažno mjesto nije  dopušteno dati u podzakup.

 

Početna mjesečna zakupnina navedena u tabelarnom prikazu za pojedino garažno mjesto  izražena je u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22., 113/22., 33/23.). 

 

Ugovor o zakupu garažnog mjesta regulirati će se sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11., 64/15., 112/18.). 

 

Zakupnik je dužan, osim zakupnine, plaćati troškove tekućeg održavanja garažnog mjesta (redovito održavanje, manji popravci, čišćenje, soboslikarski radovi) kao i druge troškove koji proizlaze iz korištenja istog (pričuva, komunalna naknada, vodna naknada i dr.).

 

 

II.

Jamčevina se uplaćuje u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, sa modelom HR68, s pozivom na broj 7706 – OIB -5, ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

 

  III.

Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te kontakt broj telefona.

 

Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora,  smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine za navedeni poslovni prostor u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

 

IV.

Instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnica/e sa  jamcem  platcem na iznos zakupnine za cjelokupno trajanje zakupa, odabrani ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o zakupu, dostaviti zakupodavcu.

 

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati poslovni prostor od požara i drugih štetnih događaja za cjelokupno razdoblje korištenja istog, te policu vinkulirati na ime Grada Dubrovnika, te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.

 

 

V.

Ugovor o zakupu garažnog mjesta sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

 

Potpisom ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je garažno mjesto primio u zatečenom stanju. 

 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16., 57/22.) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.

 

VI.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe-obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

 

Za davanje u zakup garažnih mjesta mogu se natjecati osobe iz stavka 1. ove točke isključivo ako imaju u vlasništvu vozilo što dokazuju prometnom dozvolom ili drugom važećom ispravom kojom dokazuju da imaju valjanu osnovu za korištenje vozila. 

 

VII.

Sudionici natječaja garažna mjesta mogu razgledati dana 6. lipnja 2023. god. (utorak) i to:

 

od 9:00-9:30 sati   garažna mjesta na adresi Između Dolaca 67,69

od 9.30-10:00 sati   garažna mjesta na  adresi Između Dolaca 71,73

 

VIII.

Garažna mjesta se daju na korištenje u viđenom stanju. Nisu dozvoljene preinake kojima se mijenja konstrukcija, raspored ili namjena.

 

 

IX.

Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s danom 12. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) u pisarnici Grada Dubrovnika do 12,00 sati, ili putem pošte do 24,00 sata.

 

Ponude se podnose na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom br. 1,  20000 Dubrovnik, osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s OBVEZNOM naznakom "PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP GARAŽNOG MJESTA - NE OTVARATI".

 

Ukoliko navedeno nije naznačeno na zatvorenoj omotnici, iz same ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koje se garažno mjesto podnosi ponuda.

 

X.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:

-   oznaku garažnog mjesta ( redni broj objave u tabelarnom prikazu, adresa, oznaka čestice zgrade i oznaka etažnog vlasništva, površina;

-   nominalni neto iznos ponuđene zakupnine - bez PDV-a.

 

Na ponuđeni nominalni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

 

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u eurima (kunama) u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude.

 

XI.

Uz ponudu sudionici natječaja dužni su dostaviti:

 

1. dokaz o plaćenoj jamčevini  

2. presliku važeće osobne iskaznice (za sve fizičke osobe ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) 

3. izvadak iz odgovarajućeg registra - ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik)

4. uvjerenje o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku iz svih osnova – ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja 

5. izjavu sudionika natječaja  koji žele koristiti pravo temeljem članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj:121/17. i 98/19.) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren

6. potvrdu nadležnog trgovačkog suda ili odgovarajućeg nadležnog tijela da nije otvoren stečajni postupak, da nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, odnosno da nije u postupku likvidacije, da njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio polovne aktivnosti, odnosno da nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka sukladno pozitivnim propisima, koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od prijave na natječaj u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ako je primjenjivo. Ova obveza primjenjiva je na trgovačka društva, dok se na fizičke osobe i obrtnike ne primjenjuje.

7. ovjereni preslik prometne dozvole ponuditelja.

 

Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih garažnih mjesta, za svako je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koju ponuda mora sadržavati.

 

Nisu dozvoljene zajedničke ponude, zajednički zakup i podzakup.

 

Sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika ili u obliku elektroničkih isprava.

 

Ako je ponudu dostavila osoba koja se poziva na pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu garažnog mjesta za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost, koje imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17., 98/19., 84/21.), a koja ispunjava uvjete iz natječaja, uputit će joj se poziv da se u roku od 5 (pet) dana od poziva izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine preporučenom poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi, a ako se osoba u ostavljenom roku ne izjasni o prihvaćanju najviše ponuđenog iznosa zakupnine, smatrat će se da isti ne prihvaća. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva sukladno odredbama navedenog zakona, odnosno pravo prvenstava na sklapanje ugovora o zakupu imaju samo fizičke osobe koje ispunjavaju propisane uvjete i obavljaju obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost.

 

Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od 3 (tri) dana od primitka poziva dostave nove pisane ponude. U ovom slučaju ponuditelji će biti pozvani na dostavu novih ponuda poštom ili elektroničkom poštom na adresu dostavljenu u ponudi.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja će se obaviti u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 25/17, 12/18 i 11/19.) i zakonodavstvom Republike Hrvatske iz ove oblasti prava.

 

XII.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje  financijske obveze prema Gradu Dubrovniku neće se razmatrati.

 

Neće se razmatrati ponude fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja (a nije doneseno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum), stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju dugovanja spram Grada Dubrovnika podnosi se u pisarnici Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, a neposredno se preuzima u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek naplate, Ćira Carića 3 (ex. zgrada Pentagona).

XIII.

Grad Dubrovnik zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu te isto tako zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, bez obrazloženja i priznavanja bilo kakve odgovornosti spram ponuditelja ili drugih osoba.

 

Grad Dubrovnik neće davati na korištenje osobne podatke koji su prikupljeni u naznačenu svrhu drugim primateljima, osim u slučajevima predviđenim zakonskim propisima. 

 

Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

 

Nakon otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi. 

 

Ponuditelj podnošenjem ponude za zakup pristaje na sve uvjete objavljene u javnom natječaju.

 

Ponuditelj je podnošenjem ponude suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provođenja natječaja.

 

XIV.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.     

 

 

GRAD DUBROVNIK