Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. „Mladi i Grad skupa“

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Grad Dubrovnik, u suradnji s udrugom Centar za karijere mladih Dubrovnik, izradio je Prijedlog lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. pod nazivom   „Mladi i Grad skupa“. Izradu Programa je sufinanciralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temeljni je iskaz društveno-političke vizije razvoja, položaja i potencijala mladih u Dubrovniku i  temeljni okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika gradske politike za mlade. Program komunicira načela, vrijednosti i ciljeve kojima Grad Dubrovnik smjera poboljšati kvalitetu života društvene skupine mladih. Ovaj dokument sadrži sveobuhvatan strukturni pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za kvalitetan razvoj mladih.

 

Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temelji se na preporukama Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. za jedinice lokalne samouprave:

"Županije, gradovi i općine se pozivaju da iniciraju, podupiru i sukladno svojim mogućnostima sufinanciraju:

• osnivanje i rad udruga mladih i za mlade, inicijativa i neformalnih skupina mladih na svojem

području,

• udruge mladih i za mlade i inicijative mladih koje svojim djelovanjem potiču sudjelovanje   mladih u društvenom odlučivanju te im nude informiranje i obrazovanje u tom području,

• uključivanje mladih i njihovih udruga u djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a osobito uključivanje mladih u donošenje svih odluka koje ih se neposredno tiču,

• programe i projekte udruga mladih i za mlade koji pridonose ciljevima Nacionalnog programa za mlade i pojedinog lokalnog i područnog (regionalnog) programa za mlade,

• programe i projekte kojima se ostvaruje suradnja s drugim udrugama mladih i za mlade u Hrvatskoj i  inozemstvu,

• omladinska i studentska informativna i obrazovna glasila na lokalnoj razini,

• projekte osnivanja i djelovanja Klubova mladih na lokalnoj razini, info-centara za mlade na županijskoj i lokalnoj razini i centara za mlade."

 

Lokalni program za mlade Grada Dubrovnika temelji se i na sljedećim istraživanjima: „Pokrenimo jug“ Europskog doma Dubrovnik, „Strategija povećanja razvojnog kapaciteta socijalne politike prema mladima Grada Dubrovnika u 2014. godini“, koja je nastala u sklopu međunarodnog projekta Youth Adrinet, te istraživanja „Život i studiranje u Dubrovniku“  Petra Bezinovića  iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Istraživanjima se došlo do glavnih problema u životu i radu mladih na dubrovačkom području, temeljem kojih su se definirala prioritetna programska područja.

 

Glavna svrha savjetovanja sa  zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. „Mladi i Grad skupa“ je uključivanje svih dionika gradske politike za mlade radi prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi s ovom javnom politikom.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da prijedloge i primjedbe na Prijedlog lokalnog programa za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019. do 2021. pod nazivom „Mladi i Grad skupa“ zaprimat će se do 22. veljače 2019. na e mail adresu: javno.savjetovanje@dubrovnik.hr.