JAVNO SAVJETOVANJE za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje 2021. - 2024. godine

Otvorena savjetovanja s javnošću

Grad Dubrovnik u okviru svojih ustavnih i zakonskih prava i obveza uređuje, planira, organizira, financira i provodi aktivnosti iz područja civilne zaštite.

 

Sukladno razmjeru utvrđenih opasnosti, prijetnji i posljedica izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa te ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih doba, kao cilj zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih doba te okoliša i ravnomjernog razvoja sustava civilne zaštite, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Smjernice).

 

OKVIR I POLAZIŠNE OSNOVE

 

Osnova za izradu Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 , 31/20 i 20/21 , u daljnjem tekstu : Zakon) i Pravilnik o roditeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u građanskoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 66/21 ). Smjernice određuju smjer razvoja sustava civilne zaštite u Gradu Dubrovniku u okviru jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Polazište za razvojni sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 5/21, u daljnjem tekstu: Procjena) te Plan djelovanja civilne zaštite Grada Dubrovnika ( U daljnjem tekstu: Plan) i godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika . Smjernice su osnova za izradu financijskih planova za financiranje sustava civilne zaštite na području grada Dubrovnika .

 

CILJ SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Cilj Smjernica je na temelju uočenih nedostataka usmjereni razvojni sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika na način da se nedostaci minimaliziraju ili izbjegnu da se maksimalno iskoriste suvremene tehnologije u segmentima od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Osobiti naglasak se stavlja na povezivanje postojećih baza podataka i sustava kojima će se omogućiti informiranje stanovništva.

 

Aktivnosti tijekom četverogodišnjeg razdoblja trebaju biti usklađene s ovim Smjernicama, čija će se provedba pratiti godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite Grada Dubrovnika.

 

Ostvarenje zacrtanih ciljeva izravno ovisi o visini financijskih sredstava u proračunu Grada Dubrovnika kao i o drugim izvorima financiranja.

 

Člankom 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenta  u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21.), propisano je da su svi nositelji planskih dokumenata u civilnoj zaštiti dužni, u postupku njihova donošenja, uključiti javnost.

 

Stoga želimo javnost upoznati s nacrtom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024. te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u dokument.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 20.09.2021 do 19.10.2021. godine, a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na e -mail adresu:  mbogdanovic @dubrovnik.hr  s naznakom „Javno savjetovanje - Nacrt Smjernica za organizaciju i razvojni sustav civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2024 . “. Nakon toga više neće biti moguće ispuniti Obrazac za savjetovanje i pisati komentare na ovu temu.