JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU


Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredba čl.118. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, pa je slijedom propisano da za suca porotnika može biti izabran:
― punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
― osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak,
― osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću,
― osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,SLIJEDOM NAVEDENOG

G R A D  D U B R O V N I K  P O Z I V A

sve zainteresirane građane Grada Dubrovnika koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Dubrovniku.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika predlaže suce porotnike Općinskog suda, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknade troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Dubrovnik, Gradsko vijeće, Odboru za izbor i imenovanje, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 020/ 351-823.


KLASA:711-01/18-05/01
URBROJ:2198/01-09-18-2
Dubrovnik, 27. srpnja 2018.