Djelokrug rada upravnog odjela za promet

Upravni odjel za promet obavlja sljedeće poslove:

 

 • priprema i predlaganje mjera za unapređenje stanja u prometu; 
 • vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama; 
 • obavljanje potrebnih radnji sukladno zakonu radi upisa nerazvrstanih cesta u vlasništvo Grada; 
 • održavanje nerazvrstanih cesta, te javnih prometnih površina i dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja na području Grada; 
 • održavanje objekata prometa u mirovanju; 
 • održavanje oborinske odvodnje; 
 • održavanje autobusnih postaja; 
 • izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga prometa; 
 • izdavanje uvjeta i potvrda na projekte iz djelokruga oborinske odvodnje; 
 • tehnički pregledi iz djelokruga za koji se izdaju uvjeti i potvrde; 
 • provedba postupka izdavanja rješenja i dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza; 
 • poslovi prometnog redarstva: nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno zakonu (ovo su navedeni poslovi prometnog redarstva po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama); 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka; 
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.