6. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika sazvane za subotu, 22. ožujka 2014., s početkom u 10 sati.

D n e v n i  r e d

1. Vijećnička pitanja.

2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine.

3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o problematici javne garaže.

4. Izvješće Društva prijatelja dubrovačke starine o perihodima i rashodima u 2013. godini, te analiza prihoda i rashoda za razdoblje 2009. – 2012. godine.

5. Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH i položaju Dubrovnika u budućem regionalnom ustroju

6. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2013. godinu.

7. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

9. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.

10. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Dubrovnika.

11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Babin kuk.

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu.

13. Prijedlog odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika.

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja na području Grada Dubrovnika.

15. Prijedlog odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva.

16. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi.

17. Prijedlog odluke o korištenju uslaga Pučke kuhinje Grada Dubrovnika.

18. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2014. godini.

19. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2014. godini.

20. Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2014. godini.

21. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg  i investicijskog održavanja u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2014. godini.

22. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

23. Prijedlog pravilnika o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika.

24. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

25. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.

28. Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Mata Glavinića iz Dubrovnika za rekonstrukciju dvojne niske stambene građevine.

29. Prijedlog zaključka o imjenama i dopunama Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, KLASA: 343-01/12-01/01, URBROJ: 2117/01-09-12-6 od 10. i 11. prosinca 2012.

30. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno.

31. Prijedlog zaključka o pokretanju projketa gradske kartice Grada Dubrovnika i imenovanju Povjerenstva za provedbu.

32. Prijedlog zaključka o uzimanju u podzakup na određeno vrijeme poslovnog prostora u Samostanu sv. Klare.

33. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Zaključka kojim se utvrđuje iznos godišnje naknade za korištenje autotaksi stajališta.

34. Prijedlog zaključka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju žičare za prijevoz osoba

35. Prijedlog izmjena i dopuna Kriterija i standarda za osiguranje sredstava za rad Gradskog kazališta Marina Držića.

36. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

37. Prijedlog rješenja o zaključenju Ugovora o ustupanju nekretnine u vlasništvo bez naknade i to čest. zem. 176/2 k. o. Obuljeno društvu Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb.

38. Prijedlog rješenja o ustupanje drustvu Vodovod Dubrovnik d.o.o.  u vlasništvo dijelova čest. zem. 1162, 1166, 1167 i 1168 sve u k. o. Orašac, sveukupne površine 511 m2, koji u naravi predstavljaju dio budućeg pristupnog puta do uređaja i dio uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje otpadnih voda Orašac koji će se graditi na čest.zem. 1162, 1166, 1167, 1168, 1182/1, 1183/1, 1183/6, 1181/12 i 1977/1 sve u k.o. Orašac.

39. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima.

40. Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Izjave o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Gradski autobusni kolodvor Dubrovnik d.o.o.

41. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za reprogram kredita kod HBOR-a Vodovodu Dubrovnik d.o.o.

42. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

43. Prijedlog rješenje o poništenju Rješenja o imenovanju glavnog dirigenta Dubrovačkog simfonijskog orkestra

44. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Mokošica.

45. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mokošica.

46. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. ravnateljice Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik.

47. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja/ice Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik.

48. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja /ice Umjetničke galerije Dubrovnik.

49. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Grada Dubrovnika.


Materijali za 9. i 10. točku dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno.

Materijali za 39., 40. i 41. točku dnevnog reda također će Vam biti dostavljeni naknadno.

Materijali za točke od 42. do 49. dnevenog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.


O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice
                                                                            
                                                                                                       
Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                      
mr. sc. Niko Bulić, v. r.