Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 07.07.17.

Službeni glasnik broj 14 - 30. lipnja 2017.

Gradsko vijeće

45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
46. Odluka o osnivanju Odbora za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
47. Odluka o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
48. Odluka o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
49. Odluka o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
50. Odluka o osnivanju Odbora za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
51. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2017. godini
52. Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje javnog prijevoza na lokalnoj brodskoj liniji između Grada Dubrovnika (Luka Gruž) i otoka Koločepa (Gornje Čelo)
53. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola na području Grada Dubrovnika u 2017
54. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama na području Grada Dubrovnika u 2017. godini
55. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
56. Program obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2017. godini
57. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
58. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2017. godinu
59. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2017. godinu
60. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2017. godinu
61. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2017. godinu
62. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2107. godinu
63. Pravilnik o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika
64. Zaključak o organizaciji ljetnog kampa za djecu s poteškoćama u razvoju
65. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
66. Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik
67. Rješenje o izmjeni Rješenja o sklapanju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama s Ministarstvom branitelja Republike Hrvatske