Obavijest o održavanju jedinstvenog postupka javne rasprave o Prijedlogu UPU-a „Komolac“ i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja „Komolac“ na okoliš

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Komolac" ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 15/17.) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 350-01/16-01/06 URBROJ: 2117/01-01-19-79, od 18. srpnja 2019. godine, Grad Dubrovnik objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „KOMOLAC

I STRATEŠKE STUDIJE O UTJECAJU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „KOMOLAC“ NA OKOLIŠ

 

Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Komolac“ i Strateške studije o utjecaju Urbanističkog plana uređenja „Komolac“ na okoliš održat će se u trajanju od 30 dana, od 29. kolovoza 2019. do 27. rujna 2019. u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik svaki radni dan od 08:00 do 15:00 sati te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kroz Informacijski sustav prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje Prijedloga Plana i Strateške studije održat će se u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1,  Dubrovnik 13. rujna 2019. u 17:00 sati.

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Komolac“ i strateškoj studiji o utjecaju UPU-a „Komolac“ na okoliš.

 

Primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana i Stratešku studiju sudionici u javnoj raspravi mogu dati na način da:

 

-          postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

 

-       daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

 

 

-       upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku od  29. kolovoza 2019. do zaključno 27. rujna 2019., na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.