JAVNI POZIV za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika


Na temelju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine („Narodne novine“, broj 78/14) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, Klasa:363-01/18-09/12,Urbroj: 2117/01-09-18-06, od 9.ožujka 2018.,Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju raspisuje Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika. Prijave se zaprimaju do isteka sredstava Javnog poziva, a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.