Oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica za tehničke poslove u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica

Oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica za tehničke poslove u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika objavila je oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica za tehničke poslove u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam na određeno vrijeme na radno mjesto referent/ica za tehničke poslove u Upravnom odjelu za kulturu i baštinu – NE OTVARAJ“.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 03. rujna 2019. do 11. rujna 2019. godine.

Prijave se dostavljaju zaključno do 11. rujna 2019. godine.

 

1.    Opis poslova radnog mjesta referent/ica za tehničke poslove

 

Prijem, skladištenje i vođenje evidencije promidžbenih materijala.

Dostava pošte, promidžbenih materijala i slični dostavni poslovi.

Održavanje i razni uredski tehnički popravci na opremi i namještaju.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

Bruto plaću radnog mjesta referent/ica za tehničke poslove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,70) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na oglas.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 – pročišćeni tekst)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 96/18)
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

 

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u oglasu, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.