Oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – prometni redar u Upravni odjel za promet, Odsjek za prometno redarstvo Grada Dubrovnika, 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – prometni redar u Upravni odjel za promet, Odsjek za prometno redarstvo Grada Dubrovnika, 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika objavio je oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – prometni redar u Upravni odjel za promet, Odsjek za prometno redarstvo Grada Dubrovnika, 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam na određeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – prometni redar u Upravnom odjelu za promet – NE OTVARAJ“.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 26. veljače 2020. do 05. ožujka 2020. godine.

Prijave se dostavljaju zaključno do 05. ožujka 2020. godine.

 

1.    Opis poslova radnog mjesta referent/ica – prometni redar

 

Nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslovi upravljanja prometom.

Izdavanje naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, naplata novčanih kazni za nepropisno zaustavljena i parkirana vozila odnosno izdavanje obveznih prekršajnih naloga sukladno zakonu.

Izrada izvješća i zapisnika.

Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

 

2.    Podaci o plaći

Bruto plaću radnog mjesta referent/ica – prometni redar čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,70) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na oglas.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17. i 98/19.)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

Zakon o cestama (NN broj 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019.)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15., 108/2017 i 70/2019).

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u oglasu, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.