Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika odnosno do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, na radno mjesto savjetnik/ca I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na temelju članka 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika objavila je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika odnosno do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika na radno mjesto savjetnik/ca I - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 03. lipnja 2022. do 13. lipnja 2022. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno do 13. lipnja 2022. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta savjetnik/ca I

 

Stručna obrada natječaja Europske unije i priprema projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije.

Organizacija bilateralne i regionalne suradnje Grada Dubrovnika, pripremanje sporazuma o suradnji te provedba i sudjelovanje u međunarodnim programima i aktivnostima.

Priprema, planiranje, provedba, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

Bruto plaću radnog mjesta savjetnik/ca I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,95) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na oglasa.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19)

- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)

- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (Narodne novine, broj 92/14.)

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 15/17, 18/17)

- Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.- 2020. - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK-Sazetak-prioriteta-i-ciljeva-1.pdf

- Europski strukturni i investicijski fondovi – Komunikacijska strategija Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.- 2020

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Komunikacijska-strategija.pdf

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u oglasu, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.