Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i naplatu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica,

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i naplatu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Na temelju članka 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika objavila je oglas za prijam u službu na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i proračun Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu – NE OTVARAJ“ .

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13. kolovoza 2019. do 21. kolovoza 2019. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 21. kolovoza 2019. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – referent/ica - računovodstveni referent/ica

 

Obavljanje knjiženja svih ulaznih i izlaznih dokumenata gradskog proračuna i tijela uprave; dnevno primanje izvoda računa proračuna iz poslovne banke te praćenje pravilnosti odobrenja, svi poslovi u računovodstvu proračuna i posebnih računa u skladu s propisima; poslovi likvidature koji obuhvaćaju likvidaciju svih financijskih dokumenata za potrebe proračuna, sudjeluje u izradi financijskih izvješća.

Poslovi u svezi s obračunom i isplatom plaća i vođenjem evidencije glede isplatnih lista o svakom dužnosniku i djelatniku Gradske uprave.

Blagajničko poslovanje glavne blagajne i devizne blagajne; poslovi gotovinske uplate i isplate na osnovi uredno likvidirane dokumentacije; skrbi o blagajničkom maksimumu i o čuvanju novca i vrijednosnih papira u blagajni; vođenje evidencija o izdanim i pravdanim akontacijama za službena putovanja.

Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta referent/ica - računovodstveni referent/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,7) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na oglas.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

·         Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15 i 123/17 – pročišćeni tekst)

  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18)
  • Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 7/09) 
  • Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18)
  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku

 

Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u oglasu, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.