Odluka o poništenju javnog natječaj - savjetnik I za pravna pitanja

Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

KLASA: 112-02/23-01/04

URBROJ: 2117-1-08-23-03

Dubrovnik, 18. travnja 2023.

 

            Na temelju članka 24., stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN) pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, d o n o s i

O D L U K U

            Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 33/2023 od 24. ožujka 2023. do 03. travnja 2023. godine za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon raspisanog javnog natječaja u „Narodnim novinama“ broj 33/2023 od 24. ožujka 2023. do 03. travnja 2023. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Dubrovnika za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica, na natječaj se nije prijavio niti jedan kandidat, te je sukladno članku 24., stavku 6. ZSN odlučeno kao u točki 1. ove odluke.

 

 

PROČELNICA                                          

Marijeta Hladilo

 

 

DOSTAVITI:

1.     Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put 6, 10020 Zagreb

2.     Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik,

Vladimira Nazora 5, 20 000 Dubrovnik

3.     Oglasna ploča Grada Dubrovnika, ovdje

4.     Web stranice Grada Dubrovnika, ovdje

5.     U spis predmeta