Natječaj za dodjelu subvencija tradicijskih dubrovačkih obrta u 2020. godini

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 ), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 ), Zaključka gradonačelnika KLASA: 311-02/20-01/01; URBROJ: 2117/01-01-20-04, točke 4.1.4. Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Dubrovniku ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj: 3/11), te članka 8. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj: 4/11 i 5/11), gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu subvencija tradicijskih dubrovačkih obrta u 2020. godini

 

1. Predmet natječaja: Dodjela subvencija obrtnicima koji obavljaju tradicijske djelatnosti temeljem Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Dubrovniku i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta ( čl. 3., 4., 5. i 6. )

 

2. Uvjeti natječaja: Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem na području Grada Dubrovnika, koji su ujedno vlasnici obrta, odnosno imaju obrtnicu na svoje ime sa sjedištem obrta na području Grada Dubrovnika.

 

Uz zahtjev za dodjelu subvencije obvezno se mora priložiti sljedeća dokumentacija:

- Program tradicijske obrtničke djelatnosti,

- preslik obrtnice / izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci,

- originai Potvrda Hrvatske obrtničke komore o deficitarnosti obrta,

- Potvrda/Uvjerenje o stalnom prebivalištu viasnika obrta, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,

- Izjavu o cjelogodišnjem poslovanju,

- IBAN i naziv banke,

- original Potvrdu o podmirenim obvezama prema Republici Hrvatskoj, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj (ukoliko je zajednički obrt, za svakog vlasnika pojedinačno),

- original Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Dubrovniku, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj (ukoliko je zajednički obrt, za svakog vlasnika pojedinačno).

 

Ukoliko je zahtjev podnositelja nepotpun, Grad Dubrovnik može od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije, koju je isti dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana traženja.

 

3. Grad Dubrovnik će odobriti do 42 ( četrdesetdvije ) subvencije.

4. Subvencije će se odobriti u mjesečnom neto iznosu od 2.000 kuna.

5. Kriteriji za dodjelu subvenclja:

1. duljina tradicije, odnosno broj godina bavljenja obrtom,

2. deficitarnost obrta,

3. reference, dosadašnji rezultati ( izložbe, prezentacije i si. ),

4. pripravnost obrtnika da stečena znanja prenese na nasljednike,

5. pripravnost obrtnika da izraduje predmete za protokolarne potrebe Grada Dubrovnika,

6. pripravnost obrtnika da povremeno organizira izložbe ili prezentacije svojih proizvoda u cilju promidžbe dubrovačkag obrtništva.

6. Grad Dubrovnik zadržava pravo da ne zaključi ugovor o subvencloniranju ni sa jednim podnositeljem zahtjeva.

7. Zahtjevi za dodjelu subvencija s naznakom ""PONUDA ZA TRADICIJSKI OBRT - NE OTVARAJ" moraju se zaprimiti u pisarnici Grada Dubrovnika najkasnije do 23. ožujka 2020. do 12,00 sati ili poslati poštom najkasnije do 24, sata istog dana.

8. Zahtjevi za dodjelu subvencija s pripadajućom dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, 20000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1.