JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Grada  Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), točke 5. Mjere 9, Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje od 2022.-2024. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 20 od 27.12.2022.) i Pravilnika za provedbu mjere poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u

obiteljskim kućama na području Grada Dubrovnika kroz sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije, te nabave, instaliranja i ugradnje opreme za fotonaponske sunčeve (FN) module za proizvodnju električne energije („Službeni glasnik Grada Dubrovnika “, broj  3 od 9.03.2023. i  broj  9 od 20.05.2023.),  gradonačelnik raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama

 

I.             Predmet Javnog poziva

Grad Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Grad) objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt), odnosno sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW u obiteljskim kućama na području Grada. Fotonaponski sunčevi (FN) moduli mogu se osim na obiteljsku kuću, ugraditi i na pomoćni objekt, garažu, terasu, odnosno vrt ili dvorište, a koji se nalaze na istoj katastarskoj čestici na kojoj se nalazi i obiteljska kuća za koju se traži sufinanciranje bespovratnim sredstvima i koji posjeduju važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) kao i obiteljska kuća sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

 

Postojeća obiteljska kuća smislu ovog Poziva je zgrada:

 

1. koja je zakonita:

 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga građevina koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost,
 • ima građevinsku brutto površinu manju ili jednaku 400 m2 (podatak se provjerava iz osnovnih podataka u prijavi i energetskog certifikata).

2. u kojoj je vise od 50% brutto podne površine namijenjeno za stanovanje i

3. koja ima najviše četiri stambene jedinice (podatak se provjerava iz osnovnih podataka u     

    prijavi i energetskog certifikata).

 

II.      Korisnici sredstava

Pravo na korištenje bespovratnih novčanih sredstava Grada za potrebe sufinanciranja troškova izrade predmetne projektne dokumentacije, mogu ostvariti fizičke osobe ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. Punoljetni vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće na kojoj se projekt provodi (navedeni u zemljišnoknjižnom izvatku);
 2. Imaju prebivalište na adresi objekta na kojem se projekt provodi prijavljeno najmanje godinu dana do dana objave predmetnog Javnog poziva i koji ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se isti raspisuje;
 3. Dostave dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), pod uvjetom da ista nije zaštićeno pojedinačno kulturno dobro i da se ne nalazi u zoni zaštite A;
 4. Mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime podnositelja zahtjeva;
 5. Ispune Prijavni obrazac za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instaliranje i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula  za vlastitu potrošnju, a koji se nalazi u privitku ovog Poziva (Prilog 1.);
 6. Podnositelji prijava ne smiju imati dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Dubrovniku;
 7. Prihvate ostale uvjete sukladno Pozivu;
 8. Sklope s Gradom Ugovor o sufinanciranju.

 

III.           Sredstva Grada 

 

Ukupno raspoloživa sredstva Grada u 2023. godini po ovom Pozivu iznose 199.084 EUR. Ista će se korisnicima isplaćivati za sufinanciranje opravdanih troškova izrade projektne dokumentacijekoji nastanu nakon datuma objave ovog Poziva, a što se dokazuje datumom izdavanja računa i to 90% od nastalog troška, ali ne više od 930 EUR s uključenim PDV-om po kućanstvu.   

 

IV.          Opravdani troškovi

 

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su plaćeni troškovi izrade glavnog elektrotehničkog projekta za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW koje je  podnositelj prijave platio, a što dokazuje plaćenim računom s troškovnikom, čiji datum nastanka ne smije biti stariji od datuma objave ovog Poziva (u izvorniku ili preslici).

 

 

V.            Tražena dokumentacija

 

1. Prijavni obrazac  popunjen s općim podacima (Prilog 1).

2. Obostrana preslika osobne iskaznice, Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani)

    ili Uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da podnositelj prijave ima prebivalište na   

    adresi obiteljske kuće u kojoj se sustav postavlja, prijavljeno najmanje godinu dana do dana

    objave ovog Poziva.

3. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće (ukoliko se radi o upravnom aktu,

    isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati štambilj izvršnosti ili pravomoćnosti):

    a) Akt za uporabu,

         ili

   b) Akt za ozakonjenje (legalizaciju),      

        ili

   c) Akt ili dokument kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito

       izgrađenom zgradom,

          ili

    d) Građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj:           153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), sve sukladno čl. 4., točki 3. Pravilnika („Službeni glasnik Grada             Dubrovnika“, broj  3 od 9.03.2023. i broj 9 od 20. 05. 2023.).

 

4.     Potpisana Izjava podnositelja (Prilog 2). 

 

5.    Posebne uvjete zaštite kulturnog dobra i prethodno odobrenje za postavu fotonaponskih sunčevih FN modula  unutar zaštićenih Kulturno-povijesnih urbanističkih cjelina grada Dubrovnika (zone zaštite B i C), izdane od strane  Konzervatorskog odjela Dubrovnik, a temeljem zahtjeva investitora/podnositelja prijave kojemu će biti priložena i odgovarajuća projektna dokumentacija.

 

6.    Potpisana Izjava podnositelja prijave o suglasnosti ostalih suvlasnika obiteljske kuće s Izjavom podnositelja i ugradnjom planiranog sustava (Prilog 3).

 

7.    Dokaz vlasništva ili suvlasništva, zemljišno-knjižni izvadak katastarske čestice kojim se dokazuje da je podnositelj prijave njen knjižni vlasnik/suvlasnik.

 

8.    Uvjerenje/Potvrda nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti katastarskih čestica, ako se razlikuju brojevi čestica u dokazima:

             - zakonitosti obiteljske kuće i

             - vlasništva ili suvlasništva.

 

  9.   Energetski certifikat, odnosno izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće za koju se izrađuje projekt (troškovi provedbe energetskih pregleda, te izrade izvješća i energetskih certifikata ne sufinanciraju se od strane Grada).

 

10.  Projekt elektrotehničke strukovne odrednice, minimalne razine razrade glavnog projekta izrađen sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17,39/19 i 125/19 i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine („Narodne novine“, broj 64/14; „Narodne novine“, broj: 118/19 i 65/20), usklađen s normom HRN HD 60364-7-712.

       

11. Odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja, ukoliko su potrebni.

 

12. Potvrda o nepostojanju dugovanja podnositelja prijave prema Gradu izdana od Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika.

 

13. Računi s troškovnikom, jediničnim cijenama i PDV-om, u izvorniku ili preslici.

     

14. Dokazi o plaćanju podnositelja prijave po računima iz prethodne točke (opće uplatnice ili Izvodi iz transakcijskog računa ili potvrde banke o uplati ili potvrda o plaćanju ili drugi odgovarajući dokaz) u izvorniku ili preslici.

 

15. IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN  ili Izvadak iz transakcijskog računa iz kojeg je razvidan IBAN ili pisana potvrda banke o IBAN-u).

 

VI.          Bodovanje

Prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju i predane su u roku, bodovati će se temeljem sljedećih kriterija:

 • Godišnja potrošnja električne energije kućanstva (maksimalno 50 bodova), dokazuje se dostavom računa za električnu energiju za sve mjesece u 2022. godini  ili obračuna opskrbljivača električnom energijom za sve mjesece u 2022. godini (preslika) :
  • od 0 do 2.000 kWh/godišnje (10 bodova);
  • od 2.001 do 4.000 kWh/godišnje (30 bodova);
  • od 4.001 do 6.000 kWh/godišnje (40 bodova).
  • od 6.001 ili više kWh/godišnje (50 bodova)
 • Broj korisnika/članova kućanstva (maksimalno 50 bodova), dokazuje se dostavom potvrde o prebivalištu ili osobnih iskaznica za podnositelja prijave i sve članove kućanstva (preslika):
  • 1 član kućanstva (10 bodova);
  • 2 člana kućanstva (20 bodova);
  • 3 člana kućanstva (30 bodova);
  • 4 člana kućanstva (40 bodova).
  • 5 ili više članova kućanstva (50 bodova).

Maksimalan broj bodova koji jedna prijava može ostvariti je 100 bodova. U slučaju jednakog broja bodova i uz zadovoljenje svih uvjeta prijave na predmetni Poziv, prednost će imati prijave s ranijim datumom zaprimanja.*

 

Korištenje sredstava u proračunu Grada za ovu mjeru vrši se do iskorištenja prema rang listi po bodovima.

 

VII.         Način podnošenja prijave

Javni poziv bit će otvoren za podnošenje prijava 120 dana od dana objave Poziva u tjedniku Dubrovački vjesnik. Sva dokumentacija se podnosi u PDF formatu na e-mail adresu: oie@dubrovnik.hr ili se donosi osobno u papirnatoj inačici u zatvorenoj koverti na kojoj treba pisati:

Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instalaciju i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama, NE OTVARAJ,  u pisarnicu gradske uprave Gundulićeva poljana 6, Dubrovnik, odnosno dostavlja poštom na adresu Grad Dubrovnik, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik, u zadanom roku.  Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva/Prijave.

______________________                            

* Redni broj dodjeljuje se slijedno, prema vremenu zaprimanja prijave

 

VIII.       Obrada prijava

Pregled i bodovanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo Grada za provedbu mjere poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima u projektu sufinanciranja troškova izrade projektne dokumentacije za fotonaponske sunčeve (FN) module za proizvodnju električne energije do 10 kW.

Pristigle prijave koje su pravovremene, dopuštene i izjavljene od strane podnositelja na koje se Poziv odnosi i koje sadrže svu obveznu propisanu dokumentaciju, ocjenjuju se u skladu s propisanim uvjetima Poziva.

 

Prijave koje nisu predmet Poziva, koje su podnesene od podnositelja prijave koji istim nisu određeni kao korisnici sredstava Grada, koje su podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima i rokovima iz ovog Poziva i za koje ne postoje raspoloživa sredstva, Grad neće razmatrati.

Povjerenstvo na osnovu Zapisnika o otvaranju i pregledu prijava donosi Odluku o odabiru korisnika sufinanciranja. Podnositelj prijave protiv Odluke o odabiru korisnika sufinanciranja ne može podnijeti prigovor. Prijavitelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni na e-mail adresu.

 

IX.          Isplata sredstava

Temeljem Odluke Povjerenstva o odabiru korisnika sufinanciranja, a nakon  što se nedvojbeno utvrdi da iste zadovoljavaju uvjete Poziva, gradonačelnik donosi Zaključak o odobrenju bespovratnih novčanih sredstva, nakon čega će se s odabranim korisnicima sredstava sklopiti ugovori o sufinanciranju, kojima će se  između ostaloga utvrditi i iznos odobrenih bespovratnih sredstava Grada, uvjeti i način isplate sredstava, te ostala međusobna prava i obveze.

 

Nakon potpisivanja Ugovora Grad će odobrena novčana sredstva korisnicima isplaćivati jednokratno i to u roku od 30 dana, sukladno Zahtjevu za isplatom bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instaliranje i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula (Prilog 4). 

 

Grad ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa korisnika i ostalih sudionika u provedbi projekta, te ne može sudjelovati/posredovati u njihovom rješavanju, niti snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koji/koja u tim odnosima mogu  nastati.

 

 

X.            Ostale informacije   

 

Ovaj Poziv objavit će se u „Dubrovačkom vjesniku“ i na službenoj web stranici Grada  www.dubrovnik.hr

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti pozivom na 020/333-267 i 020/333-268, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu oie@dubrovnik.hr. Sve ostale možebitne obveze i uvjete koje prijavitelji moraju zadovoljiti po ovom Pozivu detaljno su opisane u predmetnom Pravilniku objavljenom u“ Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ broj 3 od 9.03.2023. i broj 9 od 20.05. 2023.

Prije javljanja na Javni poziv i početka rada na projektnoj dokumentaciji za postavu fotonaponskih sunčevih (FN) modula unutar zona zaštite B i C, preporuča se od Konzervatorskog odjela Dubrovnik zatražiti mišljenje/očitovanje o mogućnosti postavljanja predmetnih modula.

Grad se obvezuje štititi osobne podatke građana u skladu s važećim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka. Svi osobni podaci prikupljeni i obrađeni temeljem ovog Poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Poziva i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, odnosno samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave, a sve sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18). Obveza povjerljivosti ne odnosi se na podatke koje je Grad dužan javno objaviti radi poštivanja načela transparentnosti u provedbi Poziva i u skladu sa pravom na pristup informacijama (članak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama – „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22.).

XI.          Prilozi

 Prilog 1.   Prijavni obrazac za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije za instaliranje                  i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula za vlastitu potrošnju;                   

       Prilog 2.  Izjava podnositelja prijave;

       Prilog 3.  Izjava o suglasnosti suvlasnika;

       Prilog 4.  Zahtjev za isplatom bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade projektne                          dokumentacije za instaliranje i ugradnju fotonaponskih sunčevih (FN) modula za vlastitu                        potrošnju.

     

Predmetne priloge prijavitelji mogu preuzeti sa službene web stranice Grada na kojoj će Poziv biti objavljen (www.dubrovnik.hr).

 

 

Gradonačelnik              

                  Mato Franković