JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme održavanja manifestacije „Dubrovački zimski festival“

DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Dubrovnik,

Pred Dvorom 1, OIB: 65873161238

i

Povjerenstvo „Dubrovačkog zimskog festivala                            

 

 Dubrovnik, dana 16. listopada 2020. godine

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske i djelatnosti trgovine za vrijeme održavanja manifestacije „Dubrovački zimski festival

 

1.       PREDMET NATJEČAJA

 

Predmet natječaja je davanje u zakup montažnih drvenih kućica dimenzija 2,8 x 1,80 m2 (dalje: kućice),na unaprijed određenim lokacijama i to na Stradunu, Pilama (Brsalje), Gundulićevoj poljani, Uvali Lapad, Gružu i Mokošici u okviru održavanja manifestacije „Dubrovački zimski festival“, u razdoblju od 28. studenog 2020. do 6. siječnja 2021 godine kako slijedi:

 

a)     Za ugostiteljsku djelatnost

 

·         9 (devet) kućica na Stradunu sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

·         4 (četiri) kućice na Pilama (Brsalje) sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

·         4 (četiri) kućice na Gundulićevoj poljani sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

·         1 (jedna) kućica u Uvali Lapad sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

·         1 (jedna ) kućica u Gružu sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

·         1 (jedna) kućica u Mokošici sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

b)     Za djelatnost trgovine

 

·         1 (jedna) kućica na Pilama (Brsalje) kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje djelatnosti trgovine, na kojima je moguć širi oblik prigodne trgovačke ponude tradicijskih proizvoda, hrane, pića, suvenira i drugih proizvoda.

    Kućice su prigodno uređene blagdanskim ukrasima. Zakupac je u obvezi o svom trošku dodatno opremiti  

    kućicu u svrhu pružanja ugostiteljske djelatnosti odnosno djelatnosti trgovine.

   

2.       POČETNI IZNOS ZAKUPNINE

Početna cijena zakupa kućice prema određenim  lokacijama iz točke 1. ovog natječaja za čitavo vrijeme trajanja zakupa odnosno za vrijeme trajanja manifestacije „ Dubrovački zimski festival“ iznosi, kako slijedi:

-       kućica za ugostiteljsku djelatnost:

·         19.000,00 Kn + PDV za kućicu na Stradunu

·         15.000,00 Kn + PDV za kućicu na Gundulićevoj poljani

·         13.000,00 Kn + PDV za kućicu na Pilama (Brsalje)

·         10.000,00 Kn + PDV za kućicu Uvali Lapad

·         10.000,00 Kn + PDV za kućicu u Gružu

·         10.000,00 Kn + PDV za kućicu u Mokošici

 

-       kućica za djelatnost trgovine

·         10.000,00 Kn + PDV za kućicu na Pilama (Brsalje)

Cijena ponuđenog iznosa za kućicu predstavlja iznos zakupnine jedne kućice, troškove transporta, montaže i demontaže iste, te troškove skupljanja i zbrinjavanja otpada s mjesta zakupa, kao i troškove električne energije.

Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu 50% početne cijene zakupa kućice iz točke 2. ovog natječaja po pojedinoj lokaciji i djelatnosti za koju daje ponudu, na račun društva Dubrovačka baština d.o.o., Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 65873161238, IBAN: HR2524070001100069328 otvoren kod  OTP BANKA d.d., s tim da se u pozivu na broj navede OIB ponuditelja.

Ponuditelji mogu predati po jednu ponudu za svaku od određenih lokacija iz točke 1. ovog natječaja. Uplata jedne jamčevine vrijedi samo za jednu lokaciju. Ne može se s jednom uplaćenom jamčevinom natjecati na više lokacija.

       Za zakup kućice isključivo za djelatnost trgovine moguća je i zajednička ponuda dvaju ili više ponuditelja u

       kojem slučaju se isto treba posebno naznačiti. Takva se ponuda smatra jednom ponudom, uz solidarna prava     

       i obveze suponuditelja

 

3.       SADRŽAJ PONUDE

 

Ponuda mora sadržavati:

·         Naziv / ime i prezime ponuditelja, OIB ponuditelja, adresa sjedišta/prebivališta ponuditelja, podaci o odgovornoj osobi ponuditelja, telefon, e-mail, broj transakcijskog računa i naziv banke ponuditelja.

·         presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koju je naveo u svojoj ponudi (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik). U slučaju da ponudu za zakup kućice za djelatnost trgovine zajednički podnose dva ili više subjekta svaki od ponuditelja obvezan je dostaviti odgovarajući izvadak.

·         Dokaz da ne postoji nikakvo dugovanje prema Gradu Dubrovniku.

·         Dokaz da ne postoje dospjela, nepodmirena porezna dugovanja.

·         Naznaku vrste kućice i lokacija za koju se ponuda podnosi.

·         Prigodnu ugostiteljsku ponudu ili prigodnu ponudu za djelatnost trgovine u vrijeme Adventa i Božićno vrijeme – detaljan opis proizvoda i usluge koje Ponuditelj namjerava prodavati/nuditi.

·         Ponuđeni iznos zakupnine koji ne smije biti niži od početnog iznosa zakupnine navedenog u točki 2. ovog natječaja.

·         Dokaz o uplati jamčevine.

 

4.       KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 

·         Kriterij za odabir najpovoljnijih ponuditelja je najveći ponuđeni iznosi zakupnine za kućicu uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja.

·         U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

 

4.     DOSTAVA PONUDA

 

·         Ponude za javni natječaj se podnose osobno ili preporučenom poštom na adresu: „Povjerenstvo Dubrovačkog zimskog festivala“, Pred Dvorom 1, (pisarnica Grada Dubrovnika), 20000 Dubrovnik, s naznakom „ za Javni natječaj – zakup kućice“ – NE OTVARATI.

·         Povjerenstvo će razmatrati samo one ponude koje su bez obzira na način dostave na njegovu adresu zaprimljene- zaključno do 04. studenoga  2020. godine, do 12:00 sati.

·         Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

5.       ODABIR PONUDITELJA

 

·         Javno otvaranje ponuda biti će dana 04. studenoga u 12:00 sati na adresi Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik u službenim prostorijama Grada Dubrovnika (Velika vijećnica) .

·         Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

·         Odabrani ponuditelji će biti obaviješteni elektroničkom poštom o rezultatima javnog natječaja do 13. studenoga 2020. godine.

·         Ponuditelju čija ponuda nije odabrana vraća se iznos uplaćene jamčevine na njegov IBAN naznačen u ponudi u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuditelja.

·         Ponuditelj koji zadovolji kriterije i uvjete iz ovog Javnog natječaja može ostvariti pravo na zakup samo jedne kućice.

·         Odabrani ponuditelj bit će pozvan na sklapanje Ugovora o zakupu. Na potpis ugovora je potrebno donijeti dokaze o uplati  razlike između uplaćene jamčevine i svoje ponude u javnom natječaju.U protivnom smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora.

·         U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili nije uplatio preostali iznos u visini ponude, ugovor se neće sklopiti, a DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. zadržava uplaćenu jamčevinu, te ima pravo pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno istu kućicu može dati u zakup sljedećem ponuditelju s najvećom ponudom bez novog natječaja.

·         Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme za razdoblje od 28.11.2020. godine do 06.01.2021. godine.

·         Odabir mikro lokacije kućice iz toče 1. ovog natječaja određivat će se prema visini ponuđenog iznosa zakupnine na način da ponuditelj sa najvišim ponuđenim iznosom zakupnine ima pravo prvi birati mikro lokaciju kućice, ponuditelj s drugom ponudom po visini zakupnine birat će drugi po redu, i tako dalje dok sva mjesta predviđena za kućice ne budu popunjena.

 

       Postupak otvaranja ponuda i potpisivanja ugovora bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

6.       OPĆI DIO

 

·         Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno djelatnosti trgovine.

·         Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno djelatnosti trgovine u prostoru zakupa na lokacijama iz ovog javnog natječaja uskladiti sa svim relevantnim propisima Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela..

·         Davanje kućice u podzakup nije dopušteno.

·         Svi korisnici kućica su obvezni pridržavati se radnog vremena sukladno odluci Grada Dubrovnika, te propisa o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije i prigode.

·         Svi korisnici kućica obvezni su tijekom čitavog trajanja zakupa i propisanog radnog vremena biti otvoreni i obavljati djelatnost.

·         Odabrani ponuditelj za čitavo vrijeme trajanja zakupa, odgovoran je za održavanje kućice i pripadajuće opreme te osigurati zaštitu od krađe i drugih oštećenja.

·         Odabrani ponuditelj za obavljanje ugostiteljske djelatnosti bit će u obvezi skupljati i odlagati otpadno jestivo ulje i masti u posude za odlaganje pojedine zapremnine 50 litara koje stavlja na korištenje Dubrovačka baština d.o.o. te osigurati zaštitu posude/a od krađe i drugih oštećenja. Cijena posude u slučaju gubitka ili oštećenja iznosi 100,00 kn/kom + PDV. Zbrinjavanje će se obavljati po uputi Dubrovačka baština d.o.o. ili treće osobe koju isti odredi.

·         Tijekom trajanja zakupa dopušteno je isticanje isključivo registriranog naziva odabranog ponuditelja i/ili naziva temeljem kojeg odabrani ponuditelj obavlja ugostiteljsku ili trgovačku djelatnost sukladno propisima. Kućice pripadajuću opremu i prostor oko istih, odabrani ponuditelj ne smije koristiti za isticanje bilo kakvih reklamnih natpisa ili iste koristiti za bilo kakav oblik političke ili druge promiđžbe.

·         Nije dopuštena bilo kakva audio i video reprodukcija od strane zakupnika.

·         Odabrani ponuditelj dužan je kućicu s pripadajućom opremom osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 7. siječnja 2020. godine, do 09:00 sati.

 

 

Povjerenstvo „Dubrovačkog zimskog festivala“ zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

 

Detaljne obavijesti o uvjetima natječaja i  mikro-lokacijama zainteresirani mogu dobiti u prostorijama društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Branitelja Dubrovnika 7, Dubrovnik, ili na tel. 020/638 208 ili e-mail: info@dubrovackabastina.com