JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (  "Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 137/15, 123/17 i 98/19 ) i  članka. 41. Statuta Grada Dubrovnika ( "Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 9/15, 12/15 i 5/18 )  gradonačelnik Grada Dubrovnika objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Predmet nadmetanja je prodaja slijedećih nekretnina:

 

  1. 56/226 suvlasničkog dijela prava vlasništva nekretnina katastarskih oznaka čest. zem.  224 k.o. Luka Šipan, ukupne površine 3291 m2 prema zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku i čest. zem. 225 k.o. Luka Šipan,  ukupne površine 205 m2 prema zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku, upisanih u zk. ul. 1112 k.o. Luka Šipan, Zemlišnoknjižni odjel  Općinskog suda  u Dubrovniku,  po početnoj cijeni od 584.000,00 kn ( slovima: petstoosamdesetčetri tisućekuna ).

 

  1. 112/452 suvlasničkog dijela prava vlasništva nekretnina katastarskih oznaka čest. zem. 404 k.o. Luka Šipan ukupne površine 47 m2 prema zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku, čest. zem. 405 k.o. Luka Šipan ukupne površine 381 m2 prema zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku i čest. zem. 406 k.o. Luka Šipan ukupne površine 108 m2 prema zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku, upisanih u zk. ul. 2447 k.o. Luka Šipan, Zemlišnoknjižni odjel  Općinskog suda  u Dubrovniku, po početnoj cijeni od 223.000,00 kn ( slovima: dvijestodvadesettritisućekuna ).

 

  1. cjelina prava vlasništva nekretnine katastarske oznake 664/3 k.o. Prijevor ukupne površine 44 m2 prema zemljišnoknjižnom izvatku Općinskog suda u Dubrovniku, upisana u zk. ul. 302 k.o. Prijevor, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Dubrovniku, po početnoj cijeni od 43.073,80 kn ( slovima: četrdesettritisuće sedamdesettrikuneiosamdesetlipa ).

Cijeli tekst Javnog poziva dostupan je u vezanim dokumentima ispod ove objave.