Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i proračun, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci)

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika objavio je natječaj za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i proračun, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme. Vježbenički staž traje 12 (dvanaest mjeseci).

 

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i proračun  – NE OTVARAJ“.

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  9/2023 od 25. siječnja 2023. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 02. veljače 2023. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – viši/a stručni/a suradnik/ca I

 

Sudjelovanje u izradi izviješća o financijskom poslovanju, obavlja stručne poslove vezane za financijsko-planske i računovodstvene poslove iz nadležnosti odsjeka, proučavanje i stručna obrada složenijih pitanja i problema iz nadležnosti odsjeka, suradnja u pripremi polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Sudjelovanje u izradi akata iz djelokruga odsjeka, izrada nacrta plansko-financijskih dokumenata proračuna i njihovih izmjena u tijeku godine, usmjeravanje i koordinacija pripreme kriterija za financiranje pojedinih programa sa upravnim odjelima.

Pripremne radnje za tromjesečna, trogodišnja i godišnja izvješća. Knjiženje ulaznih, izlaznih i internih poslovnih isprava gradskog proračuna, obračun PDV-a, drugog dohotka, usklađivanje knjige dobavljača s glavnom knjigom i poslovi u svezi s obračunom i isplatom plaće.

Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta viši/a stručni/a suradnik/ca I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,65) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 520,00 eura uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme (viši/a stručni/a suradnik/ca I).

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj („Narodne novine" br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18, 112/19)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine" br. 47/09, 110/21)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine" br. 75/21)

Zakon o proračunu (("Narodne novine" br. 144/21.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18., 126/19, 108/20 i 144/2021.)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.