Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  54/2024 od 08. svibnja 2024. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 16. svibnja 2024. godine.

 

 

1.   Opis poslova radnog mjesta – viši/a savjetnik/ca I za pravna pitanja

 

Vođenje i rješavanje složenih upravnih postupaka iz nadležnosti odjela.

Praćenje stanja u određenom upravnom području iz nadležnosti Upravnog odjela, predlaganje i poduzimanje odgovarajućih mjera.

Pružanje savjeta i stručne pomoći službenicima odjela u rješavanju najsloženijih zadataka kao i suradnja sa drugim odjelima te izrada prijedloga i nacrta odluka za gradonačelnika i gradsko vijeće.

Priprema informacija i dokumentacije za provođenje projekata gradnje.

Priprema i izrada prijedloga ugovora sa izvođačima, nadzorom gradnje i ostalim.

Priprema i izrada ugovora sa investitorima koji imaju namjeru financirati izgradnju komunalne infrastrukture.

Obavlja i druge odgovarajuće poslove u okviru radnog mjesta, po nalogu pročelnika.

 

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta viši savjetnik I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (3,50) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 580 EUR uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15., 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18., 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.,110/21)

Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine" br. 75/21.)

Zakon o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.