Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, 1 izvršitelj/ica

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik I za planiranje i izvršenje proračuna u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika objavio je natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 22/2020 od 28. veljače do 9. ožujka 2020. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 9. ožujka 2020. godine.

 

 

1.   Opis poslova radnog mjesta – savjetnik/ca I za planiranje i izvršenje proračuna

 

Izrada prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na Upravni odjel.

Praćenje izvršenja proračuna te izrada odgovarajućih izvješća.

Vođenje evidencije i ovjera te slanje na plaćanje računa, po potrebi ispisivanje narudžbenica.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika. 

 

2.   Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta savjetnik I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,95) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17. i 98/19.)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17.)

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također skrećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.