Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi, 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/2019) pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi, 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama d.d., na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  68/2022 od 15. lipnja 2022. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 23. lipnja 2022. godine.

 

 

1.      Opis poslova radnog mjesta – savjetnik/ca III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi

 

Vođenje i rješavanje složenijih upravnih postupaka u prvom stupnju, (poslovi obračuna obujma neto korisne površine, poslovi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj i vodnoj naknadi, spomeničkoj renti,  obrada žalbi, financijska zaduženja rješenja, donošenje rješenja o prisilnoj naplati, provedba naplate i slanje opomena, vođenje evidencija izdanih rješenja, sređuje tehničku i upravnu dokumentaciju, postupanje po drugostupanjskom rješenju).

Priprema informacija i stručnih materijala te suradnja i priprema propisa i drugih akata iz djelokruga rada odsjeka, suradnja sa drugim odsjecima, kao i s drugim tijelima.

Praćenje stanja u određenom upravnom području iz nadležnosti upravnog odjela i predlaganje i poduzimanje odgovarajućih mjera, stalno praćenje zakonskih propisa.

Komunikacija sa strankama.

Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

 

 

2.      Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta savjetnik/ca III čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,70) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 kuna uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/2008, 61/2011, 04/2018, 96/2018 i 112/2019)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/2009, 110/2021)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/2021)

Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018, 110/2018, 32/2020)

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.