Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) pročelnik Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika objavio je natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 125/2019 od 20. prosinca do 03. siječnja 2019. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 03. siječnja 2019. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – savjetnik/ca I za pravna pitanja

 

Sudjelovanje u izradi općih i drugih akata, strategija i programa, projekata, sudjelovanje u izradi složenijih akata iz područja djelatnosti upravnog odjela.

Rješavanje u složenijim upravnim postupcima.

Pružanje savjeta i stručne pomoći pročelniku u rješavanju složenih zadataka posebno iz područja gospodarstva, turizma i mora.

Drugi poslovi po nalogu pročelnika.

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta savjetnik/ca I za pravna pitanja čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (2,95) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

 

§  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17. – pročišćeni tekst)

§  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.)

§  Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

§  Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09.)

§  Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17.)

§  Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. i 56/16.)

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.