Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18.) pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika objavila je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za gradske poreze i naplatu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama d.d., na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica - računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu – NE OTVARAJ“ .

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ d.d. broj 56/2019 od 5. lipnja 2019. do 13. lipnja 2019. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 13. lipnja 2019. godine.

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – referent/ica - računovodstveni referent/ica

 

Analitička evidencija zaduženja i uplate, rješavanje spornih stavka u evidencijama i drugi administrativni poslovi za potrebe upravnog odjela.

Izdavanje odgovarajućih dokumenata zaduženja i plaćanja (financijske kartice, obračune, knjigovodstvena odobrenja), izrađuje i prati izvršenje kompenzacija i cesija.

Slanje opomena i priprema financijskih podloga za izviješća, prisilnu naplatu i druge dokumente odsjeka.

Vođenje evidencije obveznika plaćanja gradskih poreza, te prati stanje naplate, kontaktiranje s obveznicima svih vrsta gradskih prihoda radi rješavanja problema zaduživanja i plaćanja.

Sudjelovanje u pripremi i izrađivanje nacrta prijedloga odluka te ostalih akata iz svojeg djelokruga, pripremanje financijske podloge u izradi analiza i izviješća potrebnih za rad odsjeka, predlaganje elemenata za izradu programa i plana rada upravnog odjela za pitanja iz svog djelokruga.

Drugi poslovi po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika.

                                                                                                 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta referent/ica - računovodstveni referent/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,7) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji/e ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.- pročišćeni tekst)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18.)
  • Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine", broj 7/09.) 
  • Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18.)

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.