JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Gradonačelnik

KLASA: 112-02/21-01/10

URBROJ: 2117/01-01-21-01

Dubrovnik, 20. rujna 2021.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje u tekstu ZSN) raspisuje i objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice

 

u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.  

 

Osoba mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

1.    punoljetnost;

2.    hrvatsko državljanstvo;

3.    zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. 

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1.    magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili humanističke struke;

2.    najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3.    položen državni stručni ispit;

4.    organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom;

5.    poznavanje rada na računalu;

6.    poznavanje jednog svjetskog jezika.

Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.) na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata/kinja i provedenog intervjua s istima kandidati/kinje koji su po rang listi ostvarili/e najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati/kinje koji se u svojoj prijavi pozvali/le na to pravo i isto dokazali/le s priloženim dokazima.

 

U službu na neodređeno vrijeme prima se uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca sukladno članku 26. stavku 2. ZSN-a.

 

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti slijedeće priloge:

1.    životopis;

2.    neovjereni preslik diplome;

3.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice);

4.    dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a)    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

b)    dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, koji sadrži vrstu poslova koju je obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

5.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ukoliko ima položen državni stručni ispit;

6.    neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);

7.    vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati);

8.    dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde);

9.    dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će se izvornik ili ovjerena kopija.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj i njegova/na prijava neće biti razmatrana, te će mu/joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.          

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata/kinje, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i na web stranici www.dubrovnik.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru.

Na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i navedenoj web stranici bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kinjama koji/e ne budu primljeni/e u službu, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi na javni natječaj.

Osobe koje se natječu za više radnih mjesta dužne su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima iz javnog natječaja.

            Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor, te će se u tom slučaju donijeti Odluka o poništenju javnog natječaja.     

                       

 

GRADONAČELNIK

Mato Franković

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1.    Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII.put 6, 10020 Zagreb

2.    Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, Vladimira Nazora 5, 20000 Dubrovnik

3.    Oglasna ploča Grada Dubrovnika, ovdje

4.    Evidencija Upravnog odjela, ovdje

  1. U spis predmeta