Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.) Gradonačelnik Grada Dubrovnika objavio je natječaj za imenovanje pročelnika/ce u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Tekst javnog natječaja dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku d 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“

 

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“ broj  99/2021 od 10. rujna 2021. godine.

 

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 20. rujna 2021. godine.

 

 

1.    Opis poslova radnog mjesta – pročelnik/ca

 

Planiranje, vođenje i koordinacija poslovima iz nadležnosti upravnog odjela, doprinošenje razvoju koncepata te rješavanje strateške zadaće

Izrada programa i plana rada upravnog odjela, podnošenje pisanih izvješća o radu

Izrada prijedloga proračuna, te prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika i prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na upravni odjel, izrada prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela

Pruža stručnu pomoć građanima i pravnim osobama u pitanjima iz nadležnosti upravnog odjela

Rješavanje u prvom stupnju o pravnima, obvezama i odgovornostima službenika upravnog odjela, te ocjenjivanje službenika upravnog odjela, ovlaštenik je zaštite na radu sukladno propisima o zaštiti na radu

Drugi poslovi po nalogu gradonačelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

 

Bruto plaću radnog mjesta pročelnik/ca čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (5,20) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.352,50 kuna uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj.

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog.

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

 

 

4.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru

 

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17. i 98/19.)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18., 96/18. i 112/19.)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)

Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21.)

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.)

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj  108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15 i 78/15)

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 68/18, 2/20, 47/20, 46/20, 83/20 i 133/20)

Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)

Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)

Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015 i 40/2019)

Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014 i 70/2019)

Stečajni zakon („Narodne novine“ broj 71/15 i 104/17)

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu.