Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Sl. gl. Grada Dubrovnika" br. 15/17., 12/18.i 11/19. ) i zaključka  Gradonačelnika Klasa:372-01/20-01/03, Urbroj 2117/01-01-20-07 od  19. studenog 2020. godine raspisuje se

 

 

J  A  V  N  I         N  A  T  J  E  Č  A  J

za davanje u zakup poslovnih prostora

  

  I.

Predmet natječaja je:

 

1.  poslovni prostor na adresi Splitski put 10,  dio čest. zgr. 2756 k.o. Dubrovnik i dio čest. zem. 1138/10 k.o. Dubrovnik ispred glavnog ulaza u poslovni prostor

                  - površine ........................................................................470,00 m2 

                  - početni iznos mjesečne zakupnine…………….…….20.000,00 kn + PDV

                  - namjena …………………………… popravci i servisiranje motornih vozila, agencija i ugostiteljstvo

                  - vrijeme zakupa………………………………..............do 31. prosinca 2025. god.

            -  jamčevina ................................................................60.000,00  kn

            -  sadašnje stanje .......................................................prazan prostor

            - instrument osiguranja plaćanja .................................. bjanko zadužnica sa jamcem  platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa;

 

Napomena: inventar koji se nalazi u prostoru nije predmet natječaja i prethodni zakupnik je dužan iznijeti ga iz prostora prije nego novi odabrani ponuditelj stupi u posjed

 

 

2.  poslovni prostor na adresi Od Puča 13,  dio čest. zgr. 1392 k.o. Dubrovnik

                  - površine ........................................................................23,35 m2 

                  - početni iznos mjesečne zakupnine…………….…….13.000,00 kn + PDV

                  - namjena …………………………… trgovina (osim prehrane i suvenira)

                  - vrijeme zakupa………………………………..............do 31. prosinca 2025. god.

            -  jamčevina ................................................................39.000,00  kn

            -  sadašnje stanje .......................................................prazan prostor

            - instrument osiguranja plaćanja .................................. bjanko zadužnica sa jamcem  platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa;

 

Napomena: inventar koji se nalazi u prostoru nije predmet natječaja i prethodni zakupnik je dužan iznijeti ga iz prostora prije nego novi odabrani ponuditelj stupi u posjed

 

 

 

 

 

3. poslovni prostor na adresi Brsalje 8, u sastav kojega ulaze nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 2303/2 u površini od 40,00 m2, čest. zem. 2303/1 u površini od 41,00 m2, čest. zem. 12 u površini od 90,00 m2, čest. zem 1/2 u površini od 4 m2, čest. zgr. 11 u površini od 22,00 m2, čest. zgr. 13 u površini od 26 m2, čest. zgr. 12 u površini od 61,00 m2 sve u k.o. Dubrovnik, a koji se jednim dijelom nalazi ispod javne prometne površine platoa Pile.      

 

                  - površine ........................................................................284,00 m2 

                  - početni iznos mjesečne zakupnine…………….……..60.000, 00 kn + PDV

                  - namjena ………………………………………………… ugostiteljstvo

                  - vrijeme zakupa………………………………..............do 31. prosinca 2025. god.

            -  jamčevina ................................................................180.000,00  kn

            -  sadašnje stanje .......................................................prazan prostor

            - instrument osiguranja plaćanja .................................. bjanko zadužnica sa jamcem  platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa;

 

Napomena: inventar koji se nalazi u prostoru nije predmet natječaja i prethodni zakupnik je dužan iznijeti ga iz prostora prije nego novi odabrani ponuditelj stupi u posjed.

 

Početna mjesečna zakupnina je izražena u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Jamčevina se uplaćuje u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, sa modelom HR68, s pozivom na broj 7706 – OIB -5, ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

III.

Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vrača jamčevina, te kontakt broj telefona.

 

Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora,  smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine za navedeni poslovni prostor u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN HR35 24070001 809800009, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

 

 

IV.

Instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnica/e sa   jamcem  platcem na iznos zakupnine za cjelokupno trajanje zakupa, odabrani ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o zakupu instrument osiguranja dostaviti zakupodavcu.

 

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati poslovni prostor od požara i drugih štetnih događaja za cjelokupno razdoblje korištenja istog, te policu vinkulirati na ime Grada Dubrovnika, te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.

 

 

V.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

 

VI.

Sudionici natječaja poslovne prostore mogu razgledati dana 24. studenog 2020. god. (utorak) kako slijedi:

-       prostor pod rednim br.1 od 15.00 do 15.15 sati

-       prostor pod rednim br. 2 od 09.00 do 09.15

-       prostor pod rednim br. 3 od 09.30 do 09.45 sati

                 

VII.

Poslovni prostori se daju na korištenje u zatečenom stanju.

 

Odabrani ponuditelj ima pravo na uređenje poslovnog prostora  o svom trošku,  isključivo uz prethodno pribavljenu pismenu suglasnost Grada Dubrovnika, a sve na način kako će biti utvrđeno ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

 

VIII.

Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s danom 30. studenog 2020. godine (ponedjeljak) u pisarnici Grada Dubrovnika do 12,00 sati, ili putem pošte do 24,00 sata.

 

Ponude se podnose na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom br. 1,  20000 Dubrovnik, osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s OBVEZNOM naznakom "PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI".

 

IX.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:

-   precizni opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

-   nominalni neto iznos ponuđene zakupnine - bez PDV-a.

 

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude.

 

X.

Uz ponudu sudionici natječaja dužni su dostaviti:

1.    dokaz o plaćenoj jamčevini - izvornik

2.    upis u obrtni registar - obrtnica ( za fizičke osobe),

3.    dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske - osobna iskaznica ili domovnica  (za fizičke osobe),

4.    upis u sudski ili drugi registar (za pravne osobe),

5.    rješenje o upisu u registar (za udruge građana),

6.    uvjerenje o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku iz svih osnova,

7.    izjavu sudionika natječaja  koji žele koristiti pravo temeljem članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj:121/17. i 98/19.) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da dosada nisu ostvarivali prava na temelju članka 132. naprijed navedenog Zakona, ovjerovljenu kod javnog bilježnika.

 

 

Sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

 

Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o pripadnosti obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili nestalog hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o stupnju tjelesnog oštećenja, sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

 

Dragovoljci iz Domovinskog rata  i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljani dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, koji mora biti izvornik ili ovjerovljen kod javnog bilježnika.

 

Braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili koje su korisnice poticaja Ministarstva moraju dostaviti potvrdu Ministarstva o upisu u evidenciju braniteljskih socijalno-radnih zadruga ili potvrdu o korištenju poticaja.

 

Djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti izvod iz Matične knjige rođenih.

 

Osobe navedene u 3.,4. i 5. stavku ove točke uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost

 

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja će se obaviti u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 25/17, 12/18 i 11/19.) i zakonodavstvom Republike Hrvatske iz ove oblasti prava.

 

XI.

Nepravovremene i nepotpune ponude, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje  financijske obveze prema Gradu Dubrovniku neće se razmatrati.

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju dugovanja spram Grada Dubrovnika podnosi se u pisarnici  Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, a neposredno se preuzima u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek naplate, Ćira Carića 3 (ex. zgrada Pentagona).

 

XII.

Grad Dubrovnik zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti spram natjecatelja ili drugih osoba.

 

XIII.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.    

                                                                                  

GRAD DUBROVNIK