Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi povećanja obima poslova u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, na radno mjesto Čistač/ica - 2 izvršitelja/ice

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi povećanja obima poslova u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika, na radno mjesto Čistač/ica - 2 izvršitelja/ice, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Na temelju članka 29., a u svezi s člankom 19. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 04/18. i 96/18) pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika objavila je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi povećanja obima poslova u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika na radno mjesto Čistač/ica - 2 izvršitelja/ice, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

 

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam na određeno vrijeme na radno mjesto Čistač/ica u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika – NE OTVARAJ“.

 

Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 1. veljače 2019. do 11. veljače 2019. godine.

Prijave se dostavljaju zaključno do 11. veljače 2019. godine.

 

1.    Opis poslova radnog mjesta Čistač/ica

 

Održavanje čistoće u uredskim prostorima i zajedničkim prostorijama gradske uprave.

Drugi poslovi po nalogu voditelja pododsjeka, voditelja odsjeka i pročelnika.

 

 

2.    Podaci o plaći

Bruto plaću radnog mjesta Čistač/ica čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (1,25) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.725,00 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

3.    Prethodna provjera znanja i sposobnosti

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća pisani tekst iz općeg znanja.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz oglasa te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na oglas.

 

Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

 

Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, najmanje pet dana prije održavanja istog.

 

Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.

 

 

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o postupku.

 

Molimo da detaljno pročitate tekst oglasa koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u oglasu, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku.

 

Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati.

 

Kandidat/kinja može tijekom postupka pisanim putem povući prijavu.