Opskrba električnom energijom

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od četiri godine za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave: 02-01/19VV.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 05. studenog 2019. godine u EOJN RH  i Službeni list Europske unije pod brojem: 2019/S 0F2-0043778datumom objave  08. studenog 2019.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09. prosinca 2019. do 10:00 sati.