Lokacijska dozvola za rekonstrukciju državne ceste D8, Hrvatske ceste d.o.o.