Djelokrug rada upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavlja sljedeće poslove: 

 • vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencija koje vodi upravni odjel); 
 • izdavanje lokacijskih dozvola; 
 • izdavanje građevinskih dozvola; 
 • donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice; 
 • potvrđivanje parcelacijskih elaborata; 
 • izdavanje rješenja o uvjetima građenja; 
 • izdavanje potvrda glavnog projekta; 
 • obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i odobrenja uporabe objekata; 
 • izdavanje dozvola za uklanjanje građevina; 
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju; 
 • potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje); 
 • rješavanje prijedloga za obnovu postupka; 
 • vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja i gradnje; 
 • vođenje evidencije o izdanim aktima; 
 • donošenje rješenja o promjeni imena investitora; 
 • produženje valjanosti izdanih akata; 
 • vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu; 
 • izdavanje drugih akata povezanih s gradnjom i provedbom dokumenata prostornog uređenja; 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.