JAVNO SAVJETOVANJE Odluka o komunalnom redu

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Javno savjetovanje

Odluka o komunalnom redu

 

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine. U prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona propisana je obveza jedinica lokalne samouprave donijeti novu odluku o komunalnom redu. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju donosi odluku o komunalnom redu sukladno odredbi čl. 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18).

 

Postojeća Odluka o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br.10/09) donesena je 2009. godine, a do 2018. godine je devet puta mijenjana ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", br. 2/10, 6/11, 2/12, 5/14, 8/14, 19/15, 10/16, 2/18 i 13/18).

 

Kroz provedbu starog Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. od 36/95 do 36/15) u dijelu koji se odnosi na postupanje komunalnih redara, uočeni su nedostatci koji su posljedično ograničavali obavljanje samog nadzora.

 

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu osigurao je normativne uvjete kako bi se nejasnoće i nedostaci uočeni u provedbi nadzora komunalnih redara po starom Zakonu razriješili te kako bi se poboljšali uvjeti za provedbu komunalnog reda. Novim Zakonom omogućeno je komunalnim redarima da utvrde identitet građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, da zatraže i pregledaju isprave od stranaka i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora, što pridonosi jasnije uređenom pravnom položaju komunalnih redara te su propisane sankcije za ometanje komunalnog redara u provedbi nadzora i za onemogućavanje pregleda isprava.

 

Slijedom navedenog, radi usklađenja Odluke o komunalnom redu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te što učinkovitijeg provođenja komunalnog reda i mjera za njegovo održavanje, potrebno donijeti novu Odluku o komunalnom redu.

 

Predloženim nacrtom Odluke o komunalnom redu propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Dubrovnika za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda te prekršajne odredbe.

 

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 6. studenog do 6. prosinca 2019. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje - Odluka o komunalnom redu“. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

 

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.