JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika

Zatvorena savjetovanja s javnošću

PRIJEDLOG ODLUKE O NAJMU STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA

 

 

 

  1. Pravni temelj donošenja Odluke:

 

Članak 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o najmu stanova („Narodne novine broj: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20) članak 17. i 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 2/21).

 

  1. Razlog upućivanja prijedloga Odluke:

 

Grad Dubrovnik gospodari stanovima u svome vlasništvu temeljem Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 8/2016). S obzirom na protek vremena od 2016. godine od kad je navedena Odluka stupila na snagu, uzimajući u obzir potrebe građana te nove izazove koje vrijeme nosi pristupilo se izradi prijedloga nove Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

Donošenje navedene Odluke jedan je od načina da se osigura mogućnost stanovanja primarno građanima Grada Dubrovnika nižeg socijalnog statusa, žrtvama obiteljskog nasilja, osobama od posebnog značenja za Grad Dubrovnik iz područja znanosti, zdravstva, kulture, športa i sl., te deficitarnim profesijama za koje se ocijeni da su prijeko potrebne Gradu Dubrovniku.

 

Također prijedlogom Odluke se nastojalo povećati razinu kontrole korištenja stanova od strane najmoprimaca te su, osim zakonskih razloga propisani dodatni razlozi za otkaz ili raskid ugovora o najmu kao i praćenje ispunjavanja uvjeta temeljem kojih su ostvarena prava na davanje stana u najam.

 

Jedan od najvažnijih ciljeva Grada Dubrovnika je i donijeti mjere pomoću kojih će riješiti stambeno pitanje mladima i obiteljima, uzimajući u obzir porast tržišnih cijena najma nekretnina, zbog čega je u tu svrhu Grad Dubrovnik već donio Odluku o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika te radi na izradi prijedloga Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre grada Dubrovnika.

 

3.     Uvjeti:

 

Pravo na podnošenje zahtjeva ima punoljetna osoba koja zajedno sa svim članovima svog obiteljskog domaćinstva kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 

da su državljani Republike Hrvatske, da imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, s tim da podnositelj zahtjeva na području Grada Dubrovnika mora imati prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje 15 godina, računajući do dana podnošenja zahtjeva, da ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva u prethodnoj godini ne prelaze za samca 70% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, a za obitelj sa dva i više člana 50% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, da nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili posjedu nekretnine, da ne koriste bez valjanog pravnog temelja stan ili drugu nekretninu u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojom Grad Dubrovnik ima vlasničko-pravna ovlaštenja, da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Dubrovniku.

4.     Bodovanje;

Sukladno predloženoj Odluci boduje se:

vrijeme prebivanja na području Grada Dubrovnika, broj članova obiteljskog domaćinstva, sudjelovanje u Domovinskom ratu, primanja po članu obiteljskog domaćinstva, socijalno - zdravstveni status i školovanje djece.

 

5.     Povjerenstvo i lista reda prvenstva o davanju stanova u najam:

 

Analizu i bodovanje zahtjeva zaprimljenih po objavljenom javnom natječaju i utvrđivanje prijedloga Liste obavlja Povjerenstvo za davanje stanova u najam. Gradonačelnik utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva koja vrijedi do utvrđivanja nove konačne liste te se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, na web stranici Grada i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik. Zaključak o davanju stana u najam donosi gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.  Odabrani podnositelj zahtjeva pisanim se putem poziva na sklapanje Ugovora o najmu stana. Korisnik koji se neopravdano ne odazove pozivu na sklapanje ugovora u ostavljenom roku gubi pravo na sklapanje ugovora o najmu stana.

 

6.     Revizija:

 

Najmodavac može najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor o najmu sklopljen zatražiti od najmoprimca da podnese zahtjev za obnavljanje ugovora i priloži sve isprave i dokaze iz ove Odluke o ispunjavanju uvjeta za daljnji najam takvog stana pod istim uvjetima. O navedenom zahtjevu, na prijedlog Povjerenstva odlučuje gradonačelnik zaključkom, na način da će zahtjev usvojiti ako je osnovan, a ako nije, zahtjev će se odbiti kao neosnovan, odnosno odbaciti ako nije u postavljenom roku dostavljen ili u tom roku zahtjevu nisu priložene sve potrebne isprave i dokazi.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 26. svibnja 2023. do 25. lipnja 2023. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: gospodarenjeimovinom@dubrovnik.hr, s naznakom ''Javno savjetovanje – Odluka o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika''. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

 

 

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.