Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju - nadogradnju niske stambene građevine na dijelu katastarske čestice 59 k.o. Sustjepan – VUKELIĆ