Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 05.12.22.

Službeni glasnik broj 17 - 2. prosinca 2022.

Gradsko vijeće

160. Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika
161. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
162. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Orašac 2“
163. Odluka o privremenoj zabrana izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
164. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2023. godini
165. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika
166. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika za potrebe izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, KS Komolac i KS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž
167. Odluka o načinu iskazivanja cijena roba i usluga koje se ne iskazuju u decimalama ili se iskazuju u jednoj decimali
168. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima i organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti
169. Odluka o izmjenama Odluke o drugim komunalnim djelatnostima na području Grada Dubrovnika
170. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
171. Program obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2023. godini
172. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
173. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu
174. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika
175. Zaključak o razvoju i unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card)
176. Zaključak o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni programa predškolskih ustanova Grada Dubrovnika
177. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za idejno rešenje Pastoralnog centra Svete Obitelji – Nova Mokošica

Gradonačelnik

178. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu
179. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika