Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 07.09.22.

Službeni glasnik broj 11 - 6. rujna 2022.

Gradsko vijeće

111. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
112. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća jedinca mjesne samouprave
113. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika
114. Odluka o davanju prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Dubrovnika
115. Odluka o davanju prethodna suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova
116. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika za potrebe provoza tereta (građevinskog materijala) preko k.č.br. 1051/110 k.o. Gruž (s.i.) što odgovara k.č.br. 245/2 k.o. Dubrovnik (n.i.)
117. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za verifikaciju Programa za provedbu natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku
118. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih i plesnih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik u 2022. godini
119. Zaključak o imenovanju savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača Grada Dubrovnika
120. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture
121. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
122. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost
123. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za knjižnično-izdavačku djelatnost
124. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine
125. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Doma za starije osobe Ragusa
126. Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavoda za obnovu Dubrovnika

Gradonačelnik

127. Odluka o o proglašenju Dana žalosti u Gradu Dubrovniku uslijed tragične pogibelji vatrogasca Gorana Komlenca, pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci
128. Odluka o proglašenju sajmenog dana
129. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2022. godinu
130. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika