NATJEČAJ za radno mjesto - odgojitelj - na određeno i puno radno vrijeme - 1 izvršitelj m/ž, do povratka radnice s porodiljnog dopusta, a u svrhu projekta Grad za djecu

Odlukom Upravnog vijeća od 27. kolovoza 2019. godine Dječji vrtići Dubrovnik objavljuju

 

                                                           N A T J E Č A J

                                                           za radno mjesto

 

- odgojitelj - na određeno i puno radno vrijeme ………………… 1 izvršitelj m/ž,

  do povratka radnice s porodiljnog dopusta, a u svrhu projekta “Grad za djecu – kodni broj:

  UP.02.2.2.08.0060

 

Uvjeti:

- prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 10/97).

- stručni ispit, a na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom roku.

 

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te priložiti dokaz o nezaposlenosti.

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanastvu

- dokaz o završenom školovanju

- dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je isti položen

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko

  osiguranje)

- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o

   predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja):

   a. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

       (čl. 25. stav 2. Zakona o predškolskom odgoju),

   b. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

       postupak (čl. 25. stav 4. Zakona o predškolskom odgoju)

-  izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o

   predškolskom odgoju i obrazovanju

-  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja (nakon izbora, a   

    prije sklapanja ugovora o radu)

-  dokaz o poznavanju AOP-a (ECDL – početni program ili sl.)

 

Isprave se mogu priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Natječaj je otvoren od 5. do 10. rujna 2019. godine i to je krajnji rok za podnošenje prijave na natječaj.

Natječaj se objavljuje na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik www.vrtici-du.hr i oglasnoj ploči Vrtića, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na stranicama Grada Dubrovnika.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtići Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, 20 000 Dubrovnik s naznakom “za natječaj – odgojitelj”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, nakon čega će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u Tajništvu Dječjih vrtića Dubrovnik, Iva Vojnovića 34, II kat ili će im ista na zahtjev biti vraćena poštom.

 

 

 

KLASA: 112-07/19-01/22

URBROJ: 2117-110-01-19-01

                                                                                                            Dječji vrtići Dubrovnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti uz članak
Natječaj - odgojitelj.pdf
Natječaj - odgojitelj.pdf
Natječaj - odgojitelj.pdf