NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima koji su osobe s invaliditetom za školsku godinu 2019./2020.

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima koji su osobe s invaliditetom

za školsku godinu 2019./2020.

 

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti stipendije studentima koji su osobe s invaliditetom za akademsku godinu 2019./2020.

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (preddiplomski i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17).

 

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog ili izvandrednog studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji potpadaju pod jednu od sljedećih kategorija:

1.    Studenti koji su osobe s invaliditetom čiji stupanj tjelesnog oštećenja iznosi 50% ili više

2.    Studenti koji su osobe s invaliditetom, a koji su korisnici osobne invalidnine sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.

 

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za studente koji se školuju u Dubrovniku – 800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.500,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

V. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

 

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1.domovnicu (presliku),

2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),

3. potvrdu o upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,

 

5. isprave kojima kandidati dokazuju status osobe s invaliditetom

- rješenje o stupnju invaliditeta izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na osobnu invalidninu

 

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

 

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i prethodno spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste kandidata, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

 

 

 

KLASA: 604-01/19-02/11

UR.BROJ: 2117/01-01-19-01

Dubrovnik, 16. listopada 2019. godine

 

 

Gradonačelnik

Mato Franković