JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SKRBI O DJECI I OBITELJI ZA 2020. GODINU

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za obrazovanje, šport,

socijalnu skrb i civilno društvo

 

Na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 23/18., 11/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SKRBI O DJECI I OBITELJI ZA 2020. GODINU

 

I.

 

Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu , u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu skrb o djeci, mladima i obitelji te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim područjima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života djeci, mladima i obitelji  i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici u ovim kategorijama, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih, povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim područjima rada,  spriječilo razvoj sociopatoloških oblika ponašanja kod djece i mladih te spriječio razvoj ovisnosti. Ovaj poziv svoje ciljeve temelji prvenstveno na Akciji gradovi i općine prijatelji djece te pozitivnim državnim propisima kojima se regulira skrb za djecu, mlade i obitelj,

 

Skrb o djeci i obitelji

 

Osim skrbi o djeci kroz akciju „Gradovi općine prijatelji djece“ u ovom je području naglasak na razvoju usluga za obitelj u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju skrb o obitelji i djeci te Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.

 

U ovom prioritetnom području utvrđeni su sljedeći prioriteti:

 

 1. Razvoj programa savjetovališta koji pružaju usluge djeci i obitelji. Ovdje je naglasak na savjetovalištima kao formi strukturirane i kontinuirane skrbi o djeci i obitelji kroz preventivne i savjetodavno-terapijske aktivnosti. Stoga programi savjetovališta moraju imati:

-       preventivne aktivnosti za djecu i obitelj kroz suzbijanje ovisnosti, nasilja i drugih oblika sociopatološkog ponašanja te poticanje zdravih stilova življenja;

 

-       savjetodavne usluge za djecu i obitelj (kvalitetno roditeljstvo, djeca sa razvojnim teškoćama, žrtve nasilja, nasilnici, savjetovanje u sklopu demografskih mjera, ovisnici, djeca i mladi sa teškoćama u ponašanju)

 

Ukupna planirana vrijednost ovog prioritetnog područja je 240.000,00 (dvjesto i četrdeset tisuća) kuna.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji prijavitelj može ostvariti iz ovog prioritetnog područja po pojedinom programu, projektu i manifestaciji je 5.000,00 (pettisuća), a najveći iznos po programu, projektu i manifestaciji je 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna.

 

 1. Programi udruga prema područjima akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ koji uključuju:

 

-       aktivnosti poticanja zdravih stilova življenja kod djece u smislu predavanja o prehrani i zdravim stilovima življenja;

-       aktivnosti uključivanja djece i obitelji u amaterske športske aktivnosti i rekreaciju;

-       aktivnosti afirmativnog korištenja slobodnog vremena kroz razvoj kreativnosti i umjetničkog stvaralaštva za djecu.

-       aktivnosti razvoja participativnosti i razvoja demokracije kod djece te poštivanju dječjih prava

 

Ukupna planirana vrijednost ovog prioritetnog područja je 200.000,00 (dvjesto tisuća tisuća) kuna.

 

a)    područje provedbe gore navedenih aktivnost sa najmanje jednom aktivnosti u provedbi

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji prijavitelj može ostvariti iz ovog prioritetnog područja po pojedinom programu, projektu i manifestaciji je 5.000,00 (pettisuća), a najveći iznos po programu, projektu i manifestaciji je 20.000,00 (dvadeset tisuća) kuna. Najveći broj projekata iz ovog područja koji će se sufinancirati je šest (6).

 

b)    područje provedbe gore navedenih aktivnost sa najmanje tri  aktivnosti u provedbi te poslovima koordinacije akcije Gradovi i općine prijatelji djece

 

Ukupna planirana vrijednost ovog područja je  80.000,00 (osamdeset tisuća) kuna. Samo jedan projekt s najvećim brojem bodova dobiva cjelokupni prijavljeni iznos za ovo područje.

 

II.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 440.000,00 (četiri stotine i četrdeset tisuća kuna) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji udruga ili druga organizacija civilnog društva( u daljnjem tesktu : Organizacija) može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 (pettisuća) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 80.000,00 (osamdeset tisuća) kuna, ovisno o prioritetnom području ovog Javnog poziva.

 

Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti najviše jedan projekt po ovom javnom pozivu.

 

Razdoblje provedbe i financiranja ovog javnog poziva je 2020 godina.

 

Organizacije koje nemaju godinu dana od dana upisa u odgovarajuće registre ne mogu aplicirati na javni poziv sa iznosom većim od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna za sva područja ovog javnog poziva.

 

Okvirni broj Organizacija s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta temeljem ovog Javnog poziva, odnosno koje će Grad Dubrovnik sufinancirati, je najviše 30.III.

 

Organizacije koje prijavljuju program, projekt ili manifestaciju temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,
 1. da su prijavitelji registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija svrha nije stjecanje izravne dobiti (organizacije civilnog društva),
 2. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlaštene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,
 3. da program, projekt ili manifestaciju koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
 4. da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika i drugih javnih izvora,  
 5. da prijavitelj ne smije na javni poziv prijaviti više od tri programa, projekta i manifestacije, a broj dopuštenih prijava utvrđuje se javnim pozivom,
 6. da prijavitelj uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Dubrovnika,
 7. da za program, projekt ili manifestaciju nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Dubrovnika, 
 8. da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i izvoditelja aktivnosti, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela  koja su propisana Uredbom,
 9. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice Organizacije ili drugi prikladan način),
 10. da prijavitelji imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, projekta ili manifestacije temeljem programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga,
 11. da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr. ),
 12. da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Gradu Dubrovniku i drugim institucijama i tijelima,
 13. da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

 

IV.

 

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju Organizacije registrirane za obavljanje djelatnosti vezane za poslove skrbi o djeci i obitelji, čija se djelatnost obavlja na području Grada Dubrovnika ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Grada Dubrovnika, sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 23/18.,11/19.).

 

Prijavitelj može podnijeti maksimalno dvije (2) prijave programa/projekta ili dvije (2) manifestacije, ili jedan (1) program/projekt i jednu(1) manifestaciju  sukladno članku 4. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 23/18.,11/19.) na ovaj Javni poziv.

 

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr), ovisno prijavljuje li se program, projekt ili manifestacija te ovisno o visini iznosa koji se traži u prijavi.

 

Ukoliko prijavitelj podnosi više od jednog prijedloga programa, projekata ili manifestacije potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom obveznom dokumentacijom.

 

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta obuhvaća:

 

1.    Prijavni obrazac programa ili projekta iznad 50.000,00 kuna ili Prijavni obrazac programa ili projekta manje od ili jednako 50.000,00 kuna;

2.    Obrazac proračuna;

3.    Obrazac izjave o partnerstvu ( ukoliko se projekt/program prijavljuje u partnerstvu);

4.    Obrazac životopisa voditelja projekta/programa;

5.    Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;

6.    Obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranim iz javnih izvora;

7.    Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih/programskih aktivnosti.

Obvezna dokumentacija za prijavu manifestacija obuhvaća:

 

1.    Prijavni obrazac manifestacije iznad 50.000,00 kuna ili Prijavni obrazac manifestacije  manje od ili jednako 50.000,00 kuna;

2.    Obrazac proračuna;

3.    Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

 

V.

 

Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti  u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika na adresi Iva Vojnovića 31, 20000 Dubrovnik te na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr).

 

U slučaju da program, projekt ili manifestacija predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.

 

Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

VI.

 

Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.

Programi, projekti i manifestacije koje ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.

Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija vrednuje prijedloge programa, projekata i manifestacija sukladno slijedećim kriterijima:

 

1.    identifikacija i analiza problema u odnosu na projektno rješenje problema

-          najviše 10 bodova,

2.    usklađenost svrhe projekata s prioritetima/ciljevima/mjerama EU/nacionalnih/regionalnih i lokalnih strateških dokumenata (nije relevantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

-          najviše 5 bodova,

3.    definiranje ciljeva projekta i njihovih izvora provjere (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

-          najviše do 10 bodova,

4.    relevantnost ciljeva programa/projekta u odnosu na ciljeve Javnog poziva

-          najviše do 10 bodova,

5.    određenost ciljne skupine (definiranje i kvantifikacija)

-          najviše 10 bodova,

6.    koherentnost i izvedivost programa/projekta – razrada radnih paketa programa/projekta

-          najviše 15 bodova,

7.    izvedivost plana provedbe i opravdanost troška

-          najviše do 20 bodova,

8.    spremnost prijavitelja/partnera za provedbu programa/projekta

-          najviše 10 bodova,

9.    održivost projektnih aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

-najviše 5 bodova.

     10.  vrednovanje projektnih/programskih rezultata (nije relavantno za programe/projekte iznad 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

            - najviše 5 bodova

     11.    analiza rizika (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

            - najviše 5 bodova

     12. partnerske organizacije i raspodjela uloga

            - najviše 10 bodova

     13. uključenost volontera

           - najviše 10 bodova

     14. dupliciranje aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

 

 

VII.

 

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, ispunjene putem računala, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik, s naznakom :“ Ne otvaraj- javni poziv, prijava programa, projekta ili manifestacije iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za razdoblje 2020.

 

Javni poziv otvoren je od 28. listopada do 2.prosinca 2020 godine.

 

VIII.

 

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za ocjenjivanje  programa i projekata.

 

Po završetku vrednovanja programa, projekata i manifestacija Grad Dubrovnik će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima Organizacija kojima su odobrena financijska sredstva na web stranici (www.dubrovnik.hr), a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

 

U  roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Dubrovnik će obavijestiti Organizacije čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

Iz Proračuna Grada Dubrovnika neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

 

Napomena:

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama , a u svrhu za koju su prikupljeni.

 

 

KLASA:550-01-19-02/13

URBROJ: 2117/01-05-19-4  

 

Gradonačelnik:

 

Mato Franković