JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE/PRIJAVU SPORTSKIH PROGRAMA U PODRUČJU SPORTA OSOBA S INVALIDITETOM U 2022. GODINI

Na temelju članka 75. stavka 1. točke 7. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br.25) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Dubrovački savez športova raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE/PRIJAVU SPORTSKIH PROGRAMA U PODRUČJU

SPORTA OSOBA S INVALIDITETOM U 2022. GODINI

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda/prijava za provedbu sportskih programa za športaše s invaliditetom u 2022. godini. 

 

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu namjenski će se rasporediti sukladno Pravilniku o mjerilima i kriterijima za vrednovanje sportskih programa i to za provedbu  sportskih programa u području sporta osoba s invaliditetom u 2022 g. kako slijedi:

 

1.1. Potpora perspektivnim mladim sportašima s invaliditetom

1.2. Sufinanciranje nabavke sportskih rekvizita  i opreme

1.3. Sufinanciranje stručnog rada sa sportašima s invaliditetom

1.4. Natjecateljski program sportaša s invaliditetom      

1.5. Potpora organizacije domaćih natjecanja

 

Ponude/prijave Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja/prijavitelja, na adresu:m DUBROVAČKI  SAVEZ ŠPORTOVA, LIECHTENSTEINOV PUT 10, 20 000 DUBROVNIK; S NAPOMENOM: "PONUDA/PRIJAVA ZA PREDLAGANJE/PRIJAVU SPORTSKIH PROGRAMA U PODRUČJU SPORTA OSOBA S INVALIDITETOM U 2022. GODINI ”.

 

TEKST POZIVA SA SVIM DETALJIMA I OBRAZAC ZA PRIJAVU NA POZIV PREUZIMA SE ISPOD OVE OBJAVE.