JAVNI NATJEČAJ za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Na osnovi odredbe članka  20. Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 15/23) i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 25. listopada 2023. godine KLASA: 371-01/23-01/135, URBROJ: 2117-1-01-23-02, 28. listopada 2023. godine objavljuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

 

 

I.PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

Utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje  stanova u najam u vlasništvu Grada Dubrovnika temeljem Odluke o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 15/23, u daljnjem tekstu; Odluka).

 

 

II. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam ima punoljetna osoba koja zajedno sa svim članovima svog obiteljskog domaćinstva kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

 

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, s tim da podnositelj zahtjeva na području Grada Dubrovnika mora imati prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje 15 godina, računajući do dana podnošenja zahtjeva,
 3. da ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva u prethodnoj godini ne prelaze:

- za samca 70% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini;

- za obitelj sa dva i više člana - 50% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini

 1. da nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili posjedu nekretnine,
 2. da ne koriste bez valjanog pravnog temelja stan ili drugu nekretninu u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojom Grad Dubrovnik ima vlasničko-pravna ovlaštenja,
 3. da nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Dubrovniku,
 4. da podnositelj zahtjeva i članovi  obitelji  nisu korisnici ugovora o kreditu u svrhu kupnje i/ili adaptacije stambenog prostora, gradnju ili dovršenje stambenog objekta.

 

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom, pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva odnosno najmoprimcem stanuju.

               

Status izvanbračne zajednice dokazuje se ovjerenom izjavom izvanbračnih drugova i dva svjedoka o životnoj zajednici u zajedničkom domaćinstvu, najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, te ujedno udovoljavaju zakonskim uvjetima za izjednačavanje izvanbračne zajednice

s bračnom zajednicom u skladu s odredbama Obiteljskog zakona.

 

Stanovi izgrađeni sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba i osoba slabijeg imovnog stanja mogu se dati u najam samo na temelju Liste reda prvenstva i to isključivo socijalno ugroženim osobama i osobama slabijeg imovnog stanja, a koji uz ostale uvjete iz ove Odluke primaju zajamčenu minimalnu naknadu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područnom uredu Dubrovnik najmanje šest mjeseci do podnošenja zahtjeva za davanje stana u najam (socijalno ugrožene osobe) ili da im mjesečna primanja po članu obiteljskog domaćinstva u prethodnoj godini ne prelaze 30% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini (osobe slabijeg imovnog stanja).

 

 III. MJERILA ZA UVRŠTENJE NA LISTU REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

 

 1. vrijeme prebivanja na području Grada Dubrovnika,
 2. broj članova obiteljskog domaćinstva,
 3. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
 4. primanja po članu obiteljskog domaćinstva,
 5. socijalno - zdravstveni status,
 6. školovanje djece.

 

IV. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

 

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 2. uvjerenje o prebivalištu za sebe i ostale članove obiteljskog domaćinstva,
 3. rodne listove za sebe  i ostale članove obiteljskog domaćinstva,
 4. vjenčani list  ili javnobilježnički ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice (u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi),
 5. dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 6. izjavu kojom se Grad Dubrovnik ovlašćuje da provjeri, obradi, čuva i koristi podatke o ostvarenim dohodcima i primicima Podnositelja zahtjeva i članova obitelji,
 7. uvjerenje katastra o neposjedovanju ili posjedovanju nekretnina za sebe i ostale članove obiteljskog domaćinstva,
 8. potvrdu zemljišno - knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu ili jesu evidentirani kao vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće ili stana ili druge nekretnine,
 9. potvrdu Grada Dubrovnika iz koje je razvidno da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nemaju dugovanja po osnovi javnih davanja,
 10. dokaz o invalidnosti,
 11. dokaz o primanju zajamčene minimalne naknade od Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik,
 12. javnobilježnički ovjerenu izjavu da podnositelj zahtjeva i članovi obitelji nisu korisnici ugovora o kreditu u svrhu kupnje i/ili adaptacije stambenog prostora, gradnju ili dovršenje stambenog objekta,
 13. dopunske dokaze koje zatraži Povjerenstvo ili Upravni odjel.


Svi dokumenti odnosno isprave moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici, a presude, odluke, rješenja i zaključci iz sudskog odnosno upravnog postupka moraju sadržavati  i klauzulu pravomoćnosti. Uvjerenja, potvrde, izvodi i slične isprave ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

 

V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 
Zahtjevi za uvrštenje na Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam podnose se isključivo na obrascu.


Obrazac se može podignuti na šalteru pisarnice Grada Dubrovnika (Gundulićeva poljana 10, Dubrovnik) u vremenu od  9,00-16,00 sati, te na web stranici Grada Dubrovnika – Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove.


Zahtjev za davanje stana u najam s prilozima podnosi se Gradu Dubrovniku, nadležnom upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, na adresi Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik poštom preporučeno ili izravno u gradskoj pisarnici na adresi Gundulićeva poljana 10, Dubrovnik, sa napomenom „ NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM“.


Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam je 30 dana računajući od dana objave natječaja, odnosno obavijesti o objavi javnog natječaja u javnom glasilu.


Zahtjevi osoba za davanje stana u najam koji su nepotpuni, podneseni izvan roka utvrđenog u natječaju ili ne ispunjavaju uvjete iz članka 6. Odluke neće se razmatrati.

 

 VI. MJESTO OBJAVLJIVANJA LISTE, ROK ZA IZJAVU PRIGOVORA NA PRIJEDLOG LISTE I OSTALI PODACI

 
Sukladno odredbi članka 26. Odluke nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za davanje stana Povjerenstvo će na temelju utvrđenog činjeničnog stana, sukladno mjerilima iz ove Odluke utvrditi broj bodova prema svakom pojedinom mjerilu iz ove odluke, te ukupni broj bodova po svakom zahtjevu kod kojeg su ispunjeni uvjeti za davanje stana u najam.

 

Ukoliko dva ili više zahtjeva imaju isti broj utvrđenih bodova prednost za ostvarivanje prava utvrđivat će se prema redoslijedu prioriteta kako slijedi:

 

a) osoba koja prima zajamčenu minimalnu naknadu pri Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik,

b) osoba slabijeg imovnog stanja,

c) osoba koja ima više bodova na ime prebivališta na područje Grada Dubrovnika,

d) osoba koja ima više bodova na vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

e) osoba koja ima više članova obiteljskog domaćinstva.

 

Na osnovi utvrđenog ukupnog broja bodova po svakom zahtjevu kod kojeg su ispunjeni svi uvjeti za davanje stana u najam, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva s redoslijedom podnositelja zahtjeva prema ukupnom broju bodova.

 

Prijedlog Liste reda prvenstva sadrži:

― redni broj,

― prezime i ime i adresu podnositelja zahtjeva,

― ukupni broj članova obiteljskog domaćinstva,

― broj bodova po svakom mjerilu,

― ukupni broj bodova,

― obveze podnositelja zahtjeva za prijavu promjena iz članka 33. ove Odluke,

― datum objavljivanja,

― uputu o pravnom lijeku.


Prijedlog liste reda prvenstva službeno se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, na web stranici Grada i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik.

 

O utvrđenom prijedlogu Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i na web stranici Grada Dubrovnika se objavljuje službena obavijest da je Povjerenstvo utvrdilo prijedlog Liste, te podatak o mjestu i vremenu objave Liste i o pravu pismenog prigovora na istu.


Na prijedlog Liste reda prvenstva svaka osoba s Liste ima pravo pismenog prigovora na objavljeno bodovanje i utvrđeni redoslijed na Listi.


Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Liste reda prvenstva.


Nakon konačnog odlučivanja po prigovorima, na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu reda prvenstva.


Konačna Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, na web stranici Grada Dubrovnika i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik.


Konačna lista reda prvenstva vrijedi do utvrđivanja nove Konačne liste reda prvenstva.

 

Podnositelji zahtjeva s konačne Liste reda prvenstva za vrijeme važenja Liste obvezni su pismeno prijaviti za sebe i ostale članove obiteljskog domaćinstva svaku promjenu glede:

 

a) stjecanja ili otuđenja vlasništva ili suvlasništva na nekretninama,

b) prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

c) smanjenja broja članova obiteljskog domaćinstva,

d) drugih promjena od bitnog utjecaja na utvrđeni status i davanje stana u najam.

 

U roku od 30 dana od smrti podnositelja zahtjeva ili člana obitelji, odnosno prestanka braka/izvanbračne zajednice, potrebno je dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada Dubrovnika smrtni list ili odgovarajuću sudsku odluku kojom je utvrđen prestanak bračne/izvanbračne zajednice.

 

U slučaju prestanka braka/izvanbračne zajednice potrebno je dostaviti i izjavu oba ili jednog bračnog/izvanbračnog  druga ovjerenu od strane javnog bilježnika kojom se određuje osoba koja će na konačnoj Listi reda prvenstva ostati u svojstvu podnositelja zahtjeva.


Prosječna mjesečna neto isplaćena plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu iznosila je 1.015,73 eura, odnosno 7.653,00 kuna („Narodne novine“ broj 24/23).

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo bez obrazloženja poništiti ovaj Javni natječaj i prije utvrđivanja Konačne liste reda prvenstva bez snošenja odgovornosti prema podnositeljima zahtjeva.

 

Nakon  utvrđenja prijedloga Konačne liste reda prvenstva, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo uvida u vlastitu natječajnu dokumentaciju.

 

Gradonačelnik

                                                                                                           Mato Franković

 

 

 

KLASA: 371-01/23-01/135

URBROJ: 2117-1-01-23-03