Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

 

Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Sl. gl. Grada Dubrovnika" br. 25/17. i 12/18.) i zaključka Gradonačelnika Klasa:372-03/19-01/07, Urbroj: 2117/01-01-19-02 od 25. ožujka 2019. godine raspisuje se

 

 

J  A  V  N  I         N  A  T  J  E  Č  A  J

za davanje u zakup poslovnih prostora

    

I.

Predmet natječaja je:

 

 

1.  poslovni prostor na adresi JOSIPA KOSORA br. 34,  dio čest. zgr. 2965 k.o.

      Gruž

                  - površine ......................................................................25,74m2 

                  - početni iznos mjesečne zakupnine…………….…….180,00 kn+ PDV

                  - namjena ……………………………………………..... uredski prostor za

                                                                                                      udruge        

                  - vrijeme zakupa………………………………...........do 31.prosinca 2019. godine

                  - jamčevina .................................................................675,00 kn

            - sadašnje stanje .........................................................prazan prostor

            - instrument osiguranja plaćanja .................................. bjanko zadužnica sa  jamcem platcem na iznos zakupnine + PDV za cjelokupno trajanje zakupa;

 

 

Početna mjesečna zakupnina je izražena u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

II.

Jamčevina se uplaćuje u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN

HR35 24070001809800009, model HR68,  poziv na broj 7706 – OIB -5, ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom (ne kompenzacija).

 

III.

Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te kontakt broj telefona.

 

Jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.

 

Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine + PDV za navedeni poslovni prostor u korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, IBAN  HR35 24070001809800009, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

IV.

Instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnica/e sa  jamcem  platcem na iznos zakupnine za cjelokupno trajanje zakupa, odnosno bankovna garancija na godišnji iznos zakupnine+PDV plativa na prvi poziv bez prigovora, odabrani ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o zakupu dostaviti zakupodavcu.

 

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati poslovni prostor od uobičajenih rizika koje određuju uzance dobrog gospodarenja (požar, poplave, elementarne nepogode, pucanje cijevi i sl.) za cjelokupno razdoblje korištenja istog i policu vinkulirati na ime Grada Dubrovnika, te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.

 

Odabrani ponuditelja također se obvezuje za cijelo vrijeme trajanja zakupa sklopiti policu osiguranja za odgovornost iz djelatnosti prema trećim licima (opća odgovornost), te je predati zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.

 

V.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

 

VI.

Sudionici natječaja poslovni prostor mogu razgledati dana 27. ožujka 2019. god. (srijeda) u 15.00 sati

                 

                                                                                 VII.

Poslovni prostor se daje na korištenje u zatečenom stanju.

 

Odabrani ponuditelj ima pravo na uređenje poslovnog prostora  o svom trošku,  isključivo uz prethodno pribavljenu pismenu suglasnost Grad Dubrovnika, a sve na način kako će biti utvrđeno ugovorom o zakupu poslovnog prostora.

 

VIII.

Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s danom  03 . travnja 2019. godine (srijeda) u pisarnici Grada Dubrovnika do 12,00 sati, ili putem pošte do 24,00 sata.

 

Ponude se podnose na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom br. 1,  20000 Dubrovnik, osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s OBVEZNOM naznakom "PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI".

 

IX.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:

-   precizni opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru;

-   nominalni neto iznos ponuđene zakupnine - bez PDV-a.

 

Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude.

 

 

X.

Uz ponudu sudionici natječaja dužni su dostaviti:

  1. dokaz o plaćenoj jamčevini
  2. obrtnicu ili izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 3 mjeseca ( za fizičke osobe),
  3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske - osobna iskaznica ili domovnica  (za fizičke osobe),
  4. upis u sudski ili drugi registar, ne stariji od 3 mjeseca (za pravne osobe),
  5. rješenje o upisu u registar ne starije od 3 mjeseca (za udruge građana i političke stranke),
  6. uvjerenje o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku iz svih osnova,
  7. izjavu sudionika natječaja koji žele koristiti pravo temeljem čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. RH 121/17.) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da  nema drugi poslovni prostor u zakupu, neovisno po kojem osnovu je zakup ostvaren, ovjerovljenu kod javnog bilježnika,

 Sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

 

 

Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o pripadnosti obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili nestalog hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi iz  Domovinskog rata također moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o stupnju tjelesnog oštećenja. Sve naprijed navedene isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

 

Dragovoljci  i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljani dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu, koji mora biti izvornik ili ovjerovljen kod javnog bilježnika.

 

Braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo branitelja RH ili koje su korisnice poticaja Ministarstva moraju dostaviti upis u registra ili potvrdu o korištenju poticaja. Navedeni dokumenti  ne smiju biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izvornici ili ovjerovljeni kod javnog bilježnika.

 

Djeca Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata moraju dostaviti izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 3 mjeseca izvornik ili ovjerovljen kod javnog bilježnika.

 

Ponuditelji iz stavka 2., 3., 4. i 5. ove točke natječaja moraju dostaviti i isprave iz stavka 1. ove točke.

 

Osobe navedene u stavku 2., 3., 4. i 5. ove točke uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta mogu ostvariti pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog  prostora koji je predmet ovog natječaja za obavljanje obrtničke ili samostalne profesionalne djelatnosti i udovoljiti uvjetima iz najpovoljnije ponude.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja će se obaviti u skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Sl. gl. Grada Dubrovnika" br. 25/17 i 12/18) i zakonodavstvom Republike Hrvatske iz ove oblasti prava.

 

 

XI.

Nepravovremene, nepotpune ponude i ponude koje nisu podnesene od ovlaštene osobe neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili SVE SVOJE  FINANCIJSKE OBVEZE prema Gradu Dubrovniku do dana prijave na natječaj.

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku podnosi se u pisarnici  Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, a neposredno se preuzima u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek naplate, Ćira Carića 3 (ex. zgrada Pentagona).

 

XII.

Grad Dubrovnik zadržava pravo poništiti natječaj, ili dio natječaja, bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti spram natjecatelja, ili inih osoba.

 

XIII.

Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.    

                                                                                   

GRADONAČELNIK