JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska u naselju Zlatni potok

Na temelju čl. 12. stavak 3. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14, 21/15, 3/16, 17/16, 15/17, 25/17, 12/18 i 15/19) i zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 363-05/20-01/200, URBROJ: 2117/01-01-20-6 od 26. studenog 2020. god., Grad Dubrovnik raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine

 

I.

 

Predmet natječaja je javna površina do 15,00 m2 na kojoj će se postaviti kiosk:

 

. - lokacija: ulica Frana Supila na skretanju u Zlatni potok, čest. zem. 2789/1 k.o.  Dubrovnik;

- namjena: trgovine na malo prehrambenih proizvoda;

- početni iznos zakupnine: 2.625,00 kuna;

- jamčevina: 7.875,00 kuna;

- vrijeme zakupa: do 31. prosinca 2024. godine;

- sredstvo osiguranja plaćanja: bjanko zadužnica na cjelokupan ugovoreni iznos zakupnine.

 

Građevinski radovi koji prethode postavljanju kioska, kao i Ishođenje elektroenergetske suglasnosti, postavljanje električnog priključka, te priključenje na vodovodnu mrežu i kanalizaciju obveza je Grada Dubrovnika 

 

II.

 

Sudionici natječaja mogu biti pravne i fizičke osobe koje ispunjaju zakonom propisane uvjete za obavljanje navedene djelatnosti.

 

III.

 

Ponude za javni natječaj se dostavljaju na adresu GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, Dubrovnik 20 000,  osobno na pisarnici, poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici ili izravno Povjerenstvu za provedbu natječaja neposredno prije otvaranja ponuda, s obveznom naznakom

" ZA NATJEČAJ / PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU / KIOSK U ZLATNOM POTOKU /

  NE OTVARAJ“.

 

Ponude moraju biti zaprimljene na navedenoj adresi, bez obzira na način dostave (osobno na pisarnici ili putem pošte), do dana  07. prosinca  2020. godine do 12,00 sati, ili predane izravno Povjerenstvu prije otvaranja ponuda dana  07. prosinca 2020. u vremenu od 12.45 do 13.00 sati.

 

Sve ponude moraju biti evidentirane u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju, prije početka otvaranja ponuda.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 07. prosinca 2020. u 13,00 sati u Maloj vijećnici, Pred Dvorom 1.

 

IV.

 

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

 

- osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe,

- oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj,

-  ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u  

   postotku ili u opisnom iznosu u odnosu prema drugim ponudama,

-  namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati

-  idejno rješenje ili tipski projekt kioska koji će biti postavljen na javnu površinu (poželjno s

    fotografijama).

 

V.

 

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:

 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini za sudjelovanje u natječaju,

- potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( izvornik ili ovjereni preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), te izvornik ili ovjerovljeni preslik potvrde o stručnoj osposobljenosti ( obrtnicu ), ako je natjecatelj fizička osoba,

- izvornik ili ovjerovljeni preslik rješenja o upisu u sudski registar, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

Sve isprave moraju biti izvorne ili ovjerovljene kod javnog bilježnika.

 

VI.

 

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju uplaćuje se na IBAN Proračun Grada Dubrovnika broj HR35 24070001809800009  s pozivom na broj HR68, sa uplatnim brojem 7706 – O I B.

 

VII.

 

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 45 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, radi čega molimo navesti broj kontakt telefona i broj računa na koji se jamčevina ima vratiti.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos naknade za lokaciju.

 

Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćenog pologa, a ovlašteno tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

 

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa ponuđene zakupnine u korist IBAN Proračun Grada Dubrovnika broj HR35 24070001809800009. U protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

 

VIII.

 

Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je ishoditi sve potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti u kiosku, što ne može biti razlogom za nepoštivanje njegovih ugovornih obaveza prema Gradu Dubrovniku, poglavito na plaćanje zakupnine.

 

Strogo je zabranjeno postavljanje frižidera i drugih naprava izvan kioska (Čl. 6 stavak 2. Odluke o zakupu javnih površina, Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/14, 21/15, 3/16, 17/16, 15/17, 25/17, 12/18, 15/19)

 

IX.

 

Zakupnik se obvezuje prilikom zaključivanja ugovora Zakupodavcu uručiti, kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, zadužnicu na ukupni iznos zakupnine za cijelo vrijeme trajanja  ugovora i uvećan za zakonsku zateznu kamatu, ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

X.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se prema čl. 20. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 01/14., 21/15., 3/16., 17/16, 15/17, 25/17, 12/18 i 15/19).

 

Po okončanju natječaja dokazi i isprave se vraćaju sudionicima natječaja na njihov zahtjev.

Uplaćena jamčevina vraća se sudionicima natječaja koji nisu izabrani u nominalnom iznosu, radi čega molimo navesti broj kontakt telefona i broj računa na koji se jamčevina ima vratiti.

 

Račun za povrat jamčevine mora glasiti na sudionika natječaja.

 

XI.

 

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje financijske obveze prema Gradu Dubrovniku.

 

Potvrde glede podmirenja svekolikih dugovanja spram Grada Dubrovnika izdaje Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Ćira Carića br. 3.

 

XII.

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima natječaja zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika, Dubrovnik, Zeljarica br. 1, radnim danom u vremenu od 09,00 – 12,00 sati na telefon 351-813.

 

XIII.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez davanja posebnog obrazloženja.

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      GRAD DUBROVNIK